OCHRANA OZNAMOVATELŮ - 20. ledna 2022 (8:30-13:30 hod.)

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

 realizováno 20. ledna 2022 (8:30-13:30 hod.)

 Od prosince 2021 vstoupí v účinnost nová právní úprava ochrany oznamovatelů. Jako oznamovatelé jsou označovány osoby, které oznámí příslušnému orgánu či instituci protispolečenské, neetické či jinak společensky závadné jednání, o kterém se dozvěděly v souvislosti s výkonem svého povolání. Jelikož těmto osobám hrozí riziko reálných odvetných opatření např. ze strany zaměstnavatele, poskytuje nová právní úprava těmto osobám prostředky ochrany proti odplatným krokům.

Seminář je určen pro všechny personalisty, vedoucí pracovníky, firemní právníky, advokáty a zaměstnavatele. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie budou zaměstnavatelé, jenž zaměstnávají v rozhodném období 50 až 249 zaměstnanců povinni vytvořit vnitřní systém oznamovacích kanálů, které budou sloužit pro notifikaci protispolečenských jednání. Nebudou-li respektovány požadavky z právní úpravy vyplývající, hrozí zaměstnavatelům vysoké pokuty.

Obsah semináře:

  • Vymezení oznamovací činnosti – rozsah, výjimky, způsob podání oznámení
  • Chráněné osoby – kdo může být oznamovatelem
  • Odvetná opatření – pojem, rozsah (před jakým jednáním je oznamovatel chráněn)
  • Ochrana před odvetným opatřením – jak je oznamovatel chráněn
  • Vnitřní oznamovací systém – povinný subjekt a jeho povinnosti, přijímání oznámení, vymezení tzv. příslušné osoby, evidence a uchování a uchovávání oznámení
  • Působnost Ministerstva spravedlnosti
  • Kontrolní činnost / přestupky

lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL

 Cena 500 Kč + DPH / osobu

Možnost přihlášení přes odkaz přihláška:

https://projektovedny.cz/index.php/prihlaska