Kalendář akcí

KALENDÁŘ AKCÍ

tímto bychom Vás rádi pozvali na níže uvedené webináře :

 

Možnost přihlášení - odkaz přihláška - 

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska

 

 

 

 

duben 2022

19.4.2022- 13:00-14:30 hod. - Novinky v legislativě pro oblast školství – Mgr. Bc. Eliška Wellech

20.4 2022 09:00-13:00 hod. - Právní minimum pro ředitele škol a školských zařízení - JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M

25. a 26. 4 2022 - SPORTOVNÍ TALENT A MOTIVACE DĚTÍ – Mgr. Michal Vičar, Ph.D.

27. a 28.4.2022 - KONKRÉTNÍ METODY, MOŽNOSTI A FORMY PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI II. / 8x45 min dvě odpoledne 15:00 do 18:30 hod./ - Mgr. Jana Tylová

květen 2022

3. a 5. května 2022 - Vztah sportovec – rodič – trenér - Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

18.5.2022 (14:00-18:45 hod.) - Rozpočet školy - čj. akreditace MSMT - 255/2022-1-79 – Ing Petra Schwarzová

 

 

19.4.2022- 13:00-14:30 hod. - Novinky v legislativě pro oblast školství

Obsah:

Mimořádné ředitelské volno (v souvislosti s covidem)

Lex Ukrajina – školský předpis (přijímání žáků) a zaměstnávání Ukrajinců ve školách

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

Plán institucionalizace školních speciálních pedagogů a školních psychologů

Plánovaná novela zákona o pedagogických pracovnících

lektorka: Mgr. Eliška Wellech – advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

Cena: 400,-Kč + DPH

 

20.4 2022 09:00-13:00 hod. - Právní minimum pro ředitele škol a školských zařízení

Cílem semináře je proto školám a školským zařízením napomoci v úspěšné implementaci nezbytných právních předpisů. V jeho průběhu poskytneme odborný výklad k dílčím vybraným částem zákona, které vyvolávají opakovaně výkladové nejasnosti nebo dokonce rozporné interpretace, a to včetně odkazů na aktualizaci výkladových stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Lektorka: JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. - právnička a lektorka s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů

Komu je seminář určen – Seminář je určen vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení.

Obsah semináře:

Podmínky navazování nových pracovněprávních vztahů včetně problematiky uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou

Vztah zaměstnavatele a zřizovatele ve školské praxi,

Dohoda o jiném uzpůsobení pracovních podmínek (změna pracovní smlouvy po dobu, kdy bude jiné uzpůsobení podmínek potřebné), tj. dohoda na

Práce mimo pracoviště zaměstnavatele (tzv. home office)

Jiné uzpůsobení podmínek na pracovišti zaměstnavatele (například distanční výuka přímo ve škole).

Způsoby skončení pracovního poměru a časté chyby

Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků

Odměňování pedagogických pracovníků, složky platu a platové výměry ve školství

Čerpání dovolené

Odpovědnost pedagogického pracovníka za úraz žáka

Základní údaje o GDPR, zásady, klíčové pojmy.

Zpracovávání osobních údajů (citlivých osobních údajů) v prostředí školství

Povinnosti správců, zpracovatelé, úprava smluvních podmínek.

Subjekty údajů a jejich práva.

Zabezpečení osobních údajů, oznamování bezpečnostních incidentů, vnitřní procesy.

Neakreditováno

Cena 1452,-Kč vč. DPH/ osobu

 

Rozpočet školy čj. akreditace MSMT - 255/2022-1-79 - 4x45 min. -realizováno -18.5.2022 (14:00-18:45 hod.)

Obsah: Seznámíte se komplexně se správným využitím finančních zdrojů z rozpočtu školy. Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků, případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP, ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové činnosti.

1. část

Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování

Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi

Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi

Nový způsob financování od roku 2020 - benefity a úskalí

-         zdroje a jejich výše dle nového způsobu

-         možnosti řešení hraničních situací

-         organizace školy v závislosti na PHmax

-         normativ nepedagogických pracovníků-výpočet, odraz v rozpočtu

Správné sestavení rozpočtu školy

-         příklady porušení rozpočtové kázně

-         závazné ukazatele pro státní dotace

2. část

Fondy příspěvkových organizací

-         fond odměn, rezervní fond, fond investic, FKSP

-         tvorba a použití fondů

Doplňková činnost

-          možnosti a zásady správné realizace, benefity a úskalí

Ostatní zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství správné použití v souladu s legislativou v ČR.

Cena: 900,-Kč + DPH

 

KONKRÉTNÍ METODY, MOŽNOSTI A FORMY PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI II. - čj. akreditace: MSMT – 10913/2020-3-309,

kterého se můžete účastnit 27. a 28.4.2022/ 8x45 min dvě odpoledne 15:00 do 18:30 hod.

platforma google meet

Lektor: Mgr. Jana Tylová – dlouholetý pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky

Cílová skupina: učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

Obsah webináře:

grafomotorika u dětí se SVP – pojem grafomotorika, grafomotorický vývoj u dětí se SVP, grafomotorický kurz (10 lekcí). nácvik pohybových stereotypů (rovnováha, správné sezení, dýchání, úchop), rozvoj komunikačních dovedností v souladu s psaním, posílení zrakové a sluchové percepce, prostorová orientace, koncentrace pozornosti, možnosti reedukace, inspirace ve fotodokumentaci – náměty do výuky pro elementaristy, nabídka metodických materiálů, odkaz na další literaturu, náměty na nákupy did. pomůcek v rámci PO

Cena: 1380, Kč + DPH / osoba

 

SPORTOVNÍ TALENT A MOTIVACE DĚTÍ

 

realizujeme 25. a 26. dubna 2022 - od 14:00 hod. do 17:30 hod.- dva 90minutové bloky s 30minutovou přestávkou

Lektor: Mgr. Michal Vičar, Ph.D. - odborný asistent na FTK UPOL, Olomouc, web: www.michalvicar.cz

Vzdělání

2011–2017: Doktorské studium, obor sportovní psychologie, Katedra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2007–2011: Studium oboru Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Mgr.

2004–2007: Studium oboru Psychologie – Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Bc.

 

Vzdělávací cíl

Cílem kurzu je vybavit účastníky informacemi ohledně práce s pohybovým potenciálem dětí, a budování motivace k pohybu. Účastníci si osvojí základní kompetence v identifikaci, rozvoji a práci s pohybovým potenciálem žáků. Porozumí komplexnímu přístupu ke sportovnímu talentu. Pochopí základním principům fungování motivace k pohybu. Získané poznatky následně mohou uplatnit jak v práci se svými žáky v hodinách TV, tak i v případné trenérské praxi.

 

Podrobný obsah webináře:

Co je to sportovní talent a jak jej poznat

a. Vymezení sportovní talentu. b. Dynamické x stabilní pojetí sportovního talentu. c. Vlohy, schopnosti, dovednosti. d. Typy sportovního talentu. e. Vrcholný výkon x radost z pohybu a amatérského sportu. f. Metody rozpoznání sportovního talentu. g. Zásady pro správnou identifikaci sportovního talentu

Jak rozvíjet talent u dětí a (nechtěná) raná specializace

a. Metod práce pro rozvoj talentu dětí. b. Dynamika rozvoje schopností. c. Genetické vlivy x vlivy prostředí (rodina, učitel, klub, trenér). d. Modely rozvoje pohybového potenciálu dětí. e. Tělesně pohybová inteligence. f. Trénink všestrannosti. g. Výhody a nevýhody specializace. h. Ambice trenéra, rodiče, učitele a jejich dopad na dítě.

Principy fungování motivace k pohybu u dětí a její rozvoj

a. Struktura motivace. b. Základní přístupy k motivaci dětí k pohybu. c. Flow. d. Aspirace a aspirační úroveň a jejich dopad na motivaci. e. Úspěch x neúspěch a jejich dopad na motivaci f. Odměna a trest a jejich dopad na motivaci. g. Stanovování cílů. h. Potřeba sebeurčení. i. Promyšlená hra a promyšlený trénink dovedností jako nástroj pro budování motivace

Psychické vlastnosti nutné k rozvoji excellence a etika práce

a. Psychika a její dopad na rozvoj potenciálu dítěte. b. Základní psychické vlastnosti – sebedůvěra, zvládání stresu, koncentrace, imaginace, seberegulace. c. Základní východiska a principy pro etickou práci se sportovním talentem d. Úskalí a nebezpečí spojené s identifikací a rozvojem sportovního talentu dítěte.

Cena: 1.500, - Kč + DPH / osobu

 

Vztah sportovec – rodič – trenér – webinář, který se koná 3. a 5. května 2022 dvě odpoledne -14:00 - 17:30 hod. ONLINE prostřednictvím platformy google meet čj. akreditace MSMT -255/2022-1-79

Obsah:

1.     Sportovec – vývojová specifika věkových kategorií (90 min)

a.       Vývojová specifika mladšího, středního a staršího školního věku

b.     Specifika motivace v jednotlivých vývojových obdobích

c.       Užitečné a „neužitečné“ chování rodiče a trenéra ve vztahu k věku

d.     Individuální potřeby dítěte v různých fázích vývoje a užitečné způsoby, jak na ně reagovat

 

2.     Rodič a jeho role v různých fázích života sportovce (90 min)

a.       Spektrum rolí rodiče sportovce

b.     Individuální rodičovské reakce na úspěch a neúspěch dítěte – sportovce

c.    Partnerské kongruence a diskongruence v postojích ke sportovní kariéře dítěte – sportovce

d.     Kontaminace rolí – rodič a trenér v jedné osobě

 

e.     Rodičovské výchovně-komunikační styly

 

 

3.     Abychom rozuměli druhým, je dobré porozumět sám sobě (2x 90 min)

a.       Strukturální a funkční model osobnosti.

b.     Osobnost v komunikaci

c.     Životní pozice a jejich vliv na naše reakce v zátěži.

d.     Životní scénář a jeho vliv na naše chování

Lektor: Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

Vzdělání

2011: Studium doktorského studia v oboru Pedagogická psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2000: Ukončení magisterského studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Mgr.

Pracovní zkušenosti

2019 - dosud: Psychologické poradenství – poradenské centrum FTK UP, Olomouc

2004 - dosud: Odborný asistent na FTK UP, Olomouc, Katedra společenských věd v kinantropologii FTK UP

Další profesní aktivity

2017 – doposud: Odborný asistent Vysoká škola HUMANITAS, Fakulta společenských studií, Vsetín

2006 – doposud: Spolupráce s Katedrou sportů FTK UP – garance výuky tanců v rámci FTK UP

2007–2019: Garant trenérského studia tanečního sportu na FTK UP v Olomouci, v rámci institutu celoživotního vzdělávání.

Cena: 1.500, - Kč + DPH / osobu