Kalendář akcí

KALENDÁŘ AKCÍ

Webináře - možnost přihlášení  - odkaz přihláška - 

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska

 

 

webináře pro oblast financování ve školství s lektorkou Ing. Petrou Schwarzovou – témata :

1.       Pedagogické intervence – její financování a vykazování – 2x 45 min.

2.        Financování nepedagogické práce – 2 x 45 min.

3.        FKSP – 3 hod.

4.        Finanční řízení školy aktuálně – 3 hod.

5.        Rozpočet školy - dvoudenní - 3 x 45 min., 2x 45 min.

6.        Alternativní zdroje - 3x 45 min.

 

 1.  Pedagogické intervence – její financování a vykazování – 2x 45 min

realizováno v termínech 6.1.2022 14:00-16:00 hod. nebo 15.2.2022 14:00-16:00 hod.

Obsah : Od 1. 2. 2021 došlo v oblasti poskytování pedagogické intervence k zásadním změnám, což se odrazilo i ve financování. Změna se dotkla i vykazování pedagogické intervence ve výkaze P1c-01, který je stěžejním pro získání finančních prostředků pro každou škol.

Program:

1. Poskytování pedagogické intervence do 31. 1. 2021 a od 1. 2. 2021 (financování, vykazování, přechod na nový režim …)

2.  Legislativní rámec pro nový způsob financování a vykazování pedagogické intervence

3.  Zdroje pro financování pedagogické intervence (do 31. 1. 2021 a od 1. 2. 2021)

4.  Odměňování pedagogů za pedagogickou intervenci (do 31. 1. 2021 a od 1. 2. 2021)

5.  Vykazování pedagogické intervence v P1c-01

6.  Aktuální informace a dotazy

Cena : 600,-Kč+ DPH

 

 2. Financování nepedagogické práce – 2 x 45 min.

realizováno v termínech 27.1.2022 -  14:00-16:00 hod. nebo 1.3.2022 - 14:00-16:00 hod.

Obsah : V současné době je pro každého ředitele správné hospodaření s finančními zdroji jednou z nejdůležitějších otázek. Jedním ze specifik je i financování nepedagogické práce na základě normativu. Obzvláště není situace jednoduchá i kombinovaných škol (MŠ a ZŠ apod.) nebo u víceoborových tříd ŠŠ. Cílem webináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správné financování nepedagogické práce.

 

 1. Způsob financování nepedagogické práce

a.     postup rozepisování a způsob výpočtu

b.     praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ, kombinovaná MŠ a ZŠ

 1. Aktuality a dotazy

 Cena : 600,- Kč + DPH

 

 3. FKSP – 3 hod.

realizováno v termínu  8.2.2022- 14:00-17:30 hod.

Obsah : Správná tvorba a čerpání FKSP není vůbec jednoduchou záležitostí.  Škola mnohdy  naráží kvůli rozmanitosti možností čerpání tohoto fondu na specifické nejasnosti a obtíže. Novela vyhlášky navíc přináší i změnu v oblasti příspěvku na stravování.

 1. Tvorba FKSP a související legislativa

a.    požadavky dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška FKSP“) a ostatní právní předpisy související s FKSP

b.    základní příděl a jeho výše, z čeho lze tvořit fond a z čeho nikoli

c.    sestavení rozpočtu, ukládání finančních prostředků rozpočtu, působení odborové organizace apod.

 1. Jak správně hospodařit s FKSP

a.    čerpání fondu dle § 4–14a: včetně změn v roce 2020 a 2021 (peněžitý příspěvek na stravování, přiznání důchodu, příspěvek na hromadnou dopravu z a do práce, dioptrické brýle a další)

b.    příklady a doporučení na míru jednotlivým případům

 1. Aktuality a odpovědi na vaše dotazy

 Cena : 600,-Kč+ DPH

 

4. Finanční řízení školy aktuálně – 4x45 min.

realizováno v termínech 4.1.2022 nebo 1.2.2022 nebo 7.3.2022 - 14:00-17:30 hod.

Obsah :V současné době je pro každého ředitele správné hospodaření s finančními zdroji jednou z nejdůležitějších otázek. Cílem webináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správné financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, školního klubu, školní jídelny),  zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Na webináři se na praktických příkladech naučíte pracovat s PHmax, správně vyplnit výkaz P1c -01, ale i vypočítat normativy na nepedagogy. Novinkou je i správné odměňování a vykazování  pedagogické intervence od 1. 2. 2021.

 1. Právní předpisy související se změnou financování regionálního školství
 1. Co přináší změna financování a jak je to provedeno

a.     postup financování pedagogické práce

b.     výkaz P1c - 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů a ostatní výkazy ovlivňující financování, chyby ve výkazech a jak je řešit

c.     vykazování pedagogické intervence v souvislosti s odměňováním

 1. PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole

a.     základní pravidla pro výpočet PHmax

b.     praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, ŠŠ) a školských zařízení (ŠD)

c.     možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax

 1. Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)

a.     nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)

b.     nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)

 1. Způsob financování nepedagogické práce

a.     postup rozepisování a způsob výpočtu

b.     praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ, kombinovaná MŠ a ZŠ

 1. K čemu by měla sloužit rezerva
 2. Aktuality a dotazy

Cena : 700,-Kč + DPH

 

5. Rozpočet školy  3x 45 min., 2x 45 min.

realizováno  - dvoudenní webinář 10. (14:00-16:30 hod.) a 11.1.2022 (14:00-16:00 hod.) nebo 24. 3. (14:00-16:30 hod.) a 25.3.2022 - (14:00-16:00 hod.)

Obsah : Na dvoudílném webináři se seznámíte komplexně se správným využitím finančních zdrojů z rozpočtu školy. Jako ředitel školy musíte správně plánovat finanční prostředky na platy  pedagogických i nepedagogických pracovníků, případně vědět, z jakých zdrojů správně pořizovat majetek školy, jak správně nakládat s fondy včetně FKSP,  ale i jak nechybovat v realizaci doplňkové činnosti.

1. část

Právní postavení škol v souvislosti se zdroji financování

Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi

Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi

Nový způsob financování od roku 2020 - benefity a úskalí

-          zdroje a jejich výše dle nového způsobu

-          možnosti řešení hraničních situací

-          organizace školy v závislosti na PHmax

-          normativ nepedagogických pracovníků-výpočet, odraz v rozpočtu

Správné sestavení rozpočtu školy

-          příklady porušení rozpočtové kázně

-          závazné ukazatele pro státní dotace

2. část

Fondy příspěvkových organizací

-          fond odměn, rezervní fond,  fond investic, FKSP

-          tvorba a použití fondů

Doplňková činnost

-          možnosti a zásady správné realizace, benefity a úskalí

Ostatní zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství správné použití v souladu s legislativou v ČR.

Cena : 900,-Kč + DPH

 

6.Alternativní zdroje - 3x 45 min.

realizováno v termínech 17.1.2022 - 14:00-16.30 hod. nebo 21.3.2022 14:00-16:30 hod.

Obsah : Ředitelům nestačí pouze dobře hospodařit se svěřenými finančními prostředky, ale je třeba, aby vynakládali úsilí na získání nadnormativních zdrojů financování, které přinesou do rozpočtu peníze „navíc“ pro zatraktivnění a modernizaci výuky.

Proto je nutné vědět, jak realizovat doplňkovou činnost v souladu s legislativou a zásadami zřizovatele, jak získat finanční prostředky z programů EU,jak získat finanční zdroje nad rámec svých nároků pro společné vzdělávání apod.

 

 1. Zdroje financování škol, jejich dělení a alokace těchto zdrojů.
 2. Doplňková činnost, její možnosti, zásady správné realizace, její benefity a úskalí.
 3. Praktický příklad tvorby směrnice pro doplňkovou činnost.
 4. Tvorba kalkulace a ostatní nezbytná dokumentace.
 5. Ostatní možné zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství a jejich správné použití v souladu s legislativou v ČR.
 6. Aktuální informace k datu semináře.

 

 Cena : 600,-Kč + DPH

 

Lektorka.:Ing. Petra SCHWARZOVÁ – působí ve školství více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích (od roku 2013 jako ředitelka gymnázia). Zároveň se dlouhodobě zabývá lektorskou činností zaměřenou na financování škol, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování školy profesního vzdělávání MBA. Je autorkou řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství. 

 

 

 JAK NA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ VE ŠKOLE

čj.akreditace - MSMT-39753/2020-4-977

 13. a 14.ledna 2022  - dvě odpoledne 13:00 -16:30 hod.

v blocích 90 min.výuky, 30 min. přestávky - bloky 13:00-14:30, 15:00-16:30 hod.

 Cílová skupina : ředitelé škol a školských zařízení, učitel – metodik prevence ,výchovní poradci, učitel praktického vyučování, učitelé 2.stupně ZŠ,  učitelé speciálních škol,  učitelé SOŠ a SOS, učitelé VOŠ , učitelé gymnázií

Webinář bude realizován přes platformu google meet.

Obsah: 

Účastníci se seznámí s vývojem trhu práce, na co se zaměřit při výběru střední/vysoké školy. Uplatnitelnost na trhu práce. 

Trh práce, výběr střední školy/vysoké školy, na co se zaměřit a co pohlídat, vývoj trhu práce a současné trendy.

Zájmová orientace žáka má svou prokazatelnou prognostickou hodnotu pro průběh jeho kariérního vývoje, přestože většina zejména studijně orientovaných žáků je schopna si zvolit pod vedením rodičů přiměřený směr své profesní přípravy naprosto samostatně a bez předchozí poradenské konzultace.

Kreativní techniky na téma sebepoznání. Celý webinář je postaven na aktivním přístupu všech účastníků.

 Lektor :PaedDr. Miluše Těthalová

Mnohaleté zkušenosti z HR, koučinku a lektorování. Spolupracuje dlouhodobě s učiteli na ZŠ a SŠ. Jako kouč a lektor je zapojena v projektech Jihomoravského kraje (KaPoDaV, IKAP II). Externě spolupracuje s Mendelovou univerzitou. V současné době dokončuje pětiletý výcvik systemické psychoterapie.Od roku 2018 – dosud JCMM z. s. p. o. - kariérový poradce, lektor

Zajišťuje individuální kariérové poradenství. Podílí se na přípravě a lektorování programů zaměřených na orientaci ve světě práce. Jako kouč a lektor specialista jsem zapojena v projektech Jihomoravského kraje. (KaPoDaV a IKAP II).

 Webinář bude realizován v prostředí google meetu.

 Podmínkou vydání osvědčení je 100% tní účast.

 Cena 1500,- Kč + DPH

 

 

 

SPORTOVNÍ TALENT A MOTIVACE DĚTÍ

realizováno 10.1.2022 a 11.1.2022

1. den - začátek v 13.00 hodin-16:30 hod
2. den - začátek ve 13.00 hodin - 16:30 hod.
Realizováno v blocích 90 min. přednáška, min. 30minut přestávka - tj. 13:00-14:30, 15:00-16:30 přednáška

Lektor: Mgr. Michal Vičar, Ph.D. - odborný asistent na FTK UPOL, Olomouc, Web: www.michalvicar.cz

Vzdělání

2011–2017: Doktorské studium, obor sportovní psychologie, Katedra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2007–2011: Studium oboru Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Mgr.

2004–2007: Studium oboru Psychologie – Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Bc.

 

Vzdělávací  cíl: Cílem kurzu je vybavit účastníky informacemi ohledně práce s pohybovým potenciálem dětí, a budování motivace k pohybu. Účastníci si osvojí základní kompetence v identifikaci, rozvoji a práci s pohybovým potenciálem žáků. Porozumí komplexnímu přístupu ke sportovnímu talentu. Pochopí základním principům fungování motivace k pohybu. Získané poznatky následně mohou uplatnit jak v práci se svými žáky v hodinách TV, tak i v případné trenérské praxi.

 

Podrobný obsah webináře: 

Co je to sportovní talent a jak jej poznat

a. Vymezení sportovní talentu. b. Dynamické x stabilní pojetí sportovního talentu. c.Vlohy, schopnosti, dovednosti. d. Typy sportovního talentu. e.Vrcholný výkon x radost z pohybu a amatérského sportu. f. Metody rozpoznání sportovního talentu. g. Zásady pro správnou identifikaci sportovního talentu

 

Jak rozvíjet talent u dětí a (nechtěná) raná specializace

a. Metod práce pro rozvoj talentu dětí. b. Dynamika rozvoje schopností. c. Genetické vlivy x vlivy prostředí (rodina, učitel, klub, trenér). d. Modely rozvoje pohybového potenciálu dětí. e.Tělesně pohybová inteligence. f. Trénink všestrannosti. g. Výhody a nevýhody specializace. h. Ambice trenéra, rodiče, učitele a jejich dopad na dítě.

 

Principy fungování motivace k pohybu u dětí a její rozvoj 

a.Struktura motivace. b. Základní přístupy k motivaci dětí k pohybu. c. Flow. d.Aspirace a aspirační úroveň a jejich dopad na motivaci. e. Úspěch x neúspěch a jejich dopad na motivaci f.Odměna a trest a jejich dopad na motivaci. g. Stanovování cílů. h. Potřeba sebeurčení. i.Promyšlená hra a promyšlený trénink dovedností jako nástroj pro budování motivace

 

Psychické vlastnosti nutné k rozvoji excellence a etika práce

a. Psychika a její dopad na rozvoj potenciálu dítěte. b.Základní psychické vlastnosti – sebedůvěra, zvládání stresu, koncentrace, imaginace,   seberegulace. c. Základní východiska a principy pro etickou práci se sportovním talentem d. Úskalí a nebezpečí spojené s identifikací a rozvojem sportovního talentu  dítěte.

 

Cena: 1.500,- Kč + DPH / osobu.

 

 

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

 realizováno 20. ledna 2022(8:30-13:30 hod.)

 Od prosince 2021 vstoupí v účinnost nová právní úprava ochrany oznamovatelů. Jako oznamovatelé jsou označovány osoby, které oznámí příslušnému orgánu či instituci protispolečenské, neetické či jinak společensky závadné jednání, o kterém se dozvěděly v souvislosti s výkonem svého povolání. Jelikož těmto osobám hrozí riziko reálných odvetných opatření např. ze strany zaměstnavatele, poskytuje nová právní úprava těmto osobám prostředky ochrany proti odplatným krokům.

 

Seminář je určen pro všechny personalisty, vedoucí pracovníky, firemní právníky, advokáty a zaměstnavatele. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie budou zaměstnavatelé, jenž zaměstnávají v rozhodném období 50 až 249 zaměstnanců povinni vytvořit vnitřní systém oznamovacích kanálů, které budou sloužit pro notifikaci protispolečenských jednání. Nebudou-li respektovány požadavky z právní úpravy vyplývající, hrozí zaměstnavatelům vysoké pokuty.

 

Obsah semináře:

 • Vymezení oznamovací činnosti – rozsah, výjimky, způsob podání oznámení
 • Chráněné osoby – kdo může být oznamovatelem
 • Odvetná opatření – pojem, rozsah (před jakým jednáním je oznamovatel chráněn)
 • Ochrana před odvetným opatřením – jak je oznamovatel chráněn
 • Vnitřní oznamovací systém – povinný subjekt a jeho povinnosti, přijímání oznámení, vymezení tzv. příslušné osoby, evidence a uchování a uchovávání oznámení
 • Působnost Ministerstva spravedlnosti
 • Kontrolní činnost / přestupky

 

lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL

 Cena 500 Kč + DPH / osobu

 

 

Bezpečnost práce

 realizováno 19. ledna 2022 13:00 hod.- 17:00 hod. 

nebo 9. února 2022 -13:00-17:00 hod 

 

Obsah:

Dozvíte se jakou dokumentaci k BOZP a PO má škola mít, na co si dát pozor u dodavatelů, u jejich revizních a kontrolních dokumentů, co má obsahovat roční prověrka BOZP, jak vyhodnocovat rizika pro činnosti a vybavení školy, jak rozhodovat o vybavení zaměstnanců OOPP, co dnes vyžadují orgány státního odborného dozoru a mnoho dalších věcí.                                                                

Získáte aktuální formuláře na zdravotní prohlídky, pracovní a školní úrazy, určení obsluhy a další, a dozvíte se jak je vyplňovat.     

 

Lektor:  Ing. Josef Škoda            

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO v BOZP)                                               

odborně způsobilá osoba v požární ochraně (OZO v PO)

Cena : 700,-Kč+ DPH

 

webinář Spisová služba v praxi škol pro začátečníky

můžete se účastnit v termínu 25.ledna  2022 13:00 - 17:30 hod.

Seminář je určen školám a školským zařízením.

Výstupem webináře je prezentace lektorky a nahrávka.

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Obsah webináře:
Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů dle zákona
Tvorba spisových řádů a spisových a skartačních plánů - kde najdu pomoc či radu
Představení spisové služby: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů - jak na to
Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů - co s tím
Ukládání dokumentů v příručních registraturách a jejich rozdělení podle historické hodnoty do kategorií A, S, V - jak a jak dlouho uchovávat
Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů. - na koho se obrátit
Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty - co všechno bych měl mít

Lektorka: Mgr. Galina Rucká - ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, archivářka a historička

Cena : 500,-Kč+ DPH/osobu

 

ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI HEJNÉHO METODOU

Realizováno bude v prostředí ZOOM , v termínu 18. a 25.1.2022 od 15:30 hod.

Webinář je akreditován .Je možno realizovat v rámci projektu ŠABLONY II.
Zaměření: Dřívka, Schody, Papírnictví, Rodina
Cílová skupina - pedagogové MŠ.
Hodinová dotace 8x45 minut.
Cena 2.200 Kč + DPH/osoba
Jedná se o navazující webinář na webinář Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově.

 

 KONKRÉTNÍ METODY, MOŽNOSTI A FORMY PRÁCE S ŽÁKY SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI II.

Čj. akreditace: MSMT – 10913/2020-3-309,

kterého se můžete účastnit 25. a 26.1.2022/ 8x45 min dvě odpoledne 15:00 do 18:30 hod.

                                                 platforma google meet

 

Lektor : Mgr. Jana Tylová -dlouholetý  pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky 

Cílová skupina: učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně, ředitelé škol a školských zařízení,asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

 

Obsah webináře:

grafomotorika u dětí se SVP – pojem grafomotorika, grafomotorický vývoj u dětí se SVP, grafomotorický kurz (10 lekcí). nácvik pohybových stereotypů (rovnováha, správné sezení, dýchání, úchop), rozvoj komunikačních dovedností v souladu s psaním, posílení zrakové a sluchové percepce, prostorová orientace, koncentrace pozornosti, možnosti reedukace, inspirace ve fotodokumentaci – náměty do výuky pro elementaristy, nabídka metodických materiálů, odkaz na další literaturu, náměty na nákupy did. pomůcek v rámci PO

 

Cena:  1380, Kč + DPH / osoba

 

 

 

 Dítě/žák se speciálně vzdělávacími potřebami – ADHD a ADD

 Čj. akreditace: MSMT - 20635/2020-4-551

 kterého se můžete účastniT 16. a 17.2.2022/ 8x45 min dvě odpoledne 15:00 do 18:30 hod.

                                                 platforma google meet

 

 Lektor : Mgr. Jana Tylová – dlouholetý pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky 

 

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

 

 Pojmy ADHD a ADD – nejčastější druhy postižení – 4 hodiny

 

  dítě s ADHD - – charakteristika, hlavní znaky

  dítě se ADD– základní charakteristika

 

Metody, formy a prostředky práce s dítětem s ADHD a ADD – 4 hodiny

 

  rozvoj sociálních a komunikačních dovedností + příklady

  rozvoj časoprostorové orientace, samostatnosti, adaptability + příklady

  strukturované učení – pozitiva a příklady z praxe

 individuální práce s dítětem – v čem spočívá, jak nepřekročit hranici samostatnosti + příklady

  podpora motivace dítěte – možnosti podpory, inhibiční metody práce + příklady

  hodnocení dítěte – možnosti hodnocení + příklady

  prevence únavy a podpora koncentrace – konkrétní příklady

 

Cena:  1380, Kč + DPH / osoba

 

 

 

KONTROLA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE -  ČASTÉ CHYBY ŠKOL

realizováno 22.2.2022 13:00-14:30 hod.

Obsah: Webinář se zaměří na problematiku kontrol České školní inspekce, a to převážně na chyby, se kterými se inspektoři ve škole setkávají. Kromě samotného představení problematických oblastí bude v průběhu přiblíženo, jak je možné chybám předcházet. K dispozici bude jako výstup prezentace i nahrávka webináře.

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech – advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

Cena: 400 Kč + DPH

 

 

ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE ŠKOL

realizováno 23.2.2022 13:00-14:30 hod.

Obsah:Webinář představí ucelený přehled základní dokumentace, kterou má každá škola mít, s důrazem a nezbytné náležitosti hlavních dokumentů. Představí také nejčastější chyby, které se v těchto dokumentech vyskytují. Blíže se podíváme na školní řád, vnitřní řády (školní družina, jídelny), vzdělávací programy, preventivní program či koncepci školy. 

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech – advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

Cena: 400 Kč + DPH

 

 

OBLAST OBCHODU

Intrastat - změny od roku 2022

realizováno 24.1.2022 09:00-13:30 hod.

Cílem webináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům. Dále je cílem upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup.

Webinář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 12 mil. Kč za rok. Zároveň budou účastníci seznámeni s významnými změnami pro rok 2022.

Program webináře:

 • Výkaz INTRASTAT
  • Právní základ
  • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění všech platných novel - změny pro rok 2022
  • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
  • Vznik a zánik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti
  • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
  • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury 
  • Kombinovaná nomenklatura pro rok 2021 
  • Kódy transakcí
  • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
  • Uvádění dalších údajů do výkazů
  • Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování 
  • Provádění oprav údajů ve výkazech
  • Způsoby podání výkazu
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotaz

Lektorka: Ing. Bc. Lenka Sabelová má za sebou více jak dvacetiletou praxi u Celní správy ČR, kde působila na vedoucích pozicích a věnovala se zejména řešením problémů v oblasti celního řízení při dovozu a vývozu zboží. V současné době působí v soukromém sektoru, kde zajišťuje poradenství v celní oblasti a v oblasti Intrastatu. Její specializací je celní řízení, původ zboží, legislativa EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu. Lektorské činnosti se věnuje 12 let.

 Cena: 1452,-Kč včetně DPH / osobu