Čj, akreditace: MSMT- 311/2021-3-8

Cílovou skupinou jsou: ředitelé škol, pedagogové 1.ZŠ, asistenti pedagoga

Cena: 1800 Kč + DPH / osobu

Obsah: 

Vývojová dysfázie (VD) je samostatným okruhem narušené komunikačních schopnosti (NKS), Správně stanovená diagnóza je klíčem k efektivní terapii. VD má svými projevy také přesah do školních dovedností (lexie, grafie, ortografie). Mnohé děti s VD mají potíže s výukou čtení, psaní, pravopisu, matematiky a velmi často jsou u nich diagnostikovány specifické vývojové poruchy učení.

1.část 90 minut

Vymezení pojmu (VD) – definice pojmu VD, terminologické zařazení.

Příčiny, projevy VD – přehled možných etiologických faktorů (prenatální, perinatální a postnatální vlivy), vysvětlení projevů a jich komplexnosti.

Diagnostika VD– speciálně-pedagogická., psychologická diagnostika. Oblasti diagnostiky, diagnostický tým, diferenciální diagnostika.

2.část 90 minut

Terapie VD – přehled oblastí, na které se v rámci terapie zaměřujeme.

Stručná definice specifických vývojových poruch učení (SVPU).

Klasifikace SVPU – jednotlivé typy SVPU a jejich vymezení.

3.část – 90 minut

Projevy SVPU – přehled specifických a nespecifických projevů.

Přesah vývojové dysfázie do SVPU – vysvětlení vztahu mezi VD a SVPU, provázanost projevů.

4.část – 90 minut

Přehled her, pomůcek pro práci s dětmi s VD.

Kazuistika dítěte s VD.

Diskuse, dotazy.

Frekventanti tohoto webináře zvýší své teoretické znalosti v oblasti vývojové dysfázie, jejího propojení se specifickými poruchami učení a budou také seznámeni s materiály, hrami, které mohou využít u dětí s vývojovou dysfázií či bez ní. Budou jim také prezentovány kazuistiky dětí s vývojovou dysfázií, které měla lektorka kurzu v logopedické péči.

Očekávané znalosti – účastníci kurzu budou po jeho absolvování schopni:

 • Definovat vývojovou dysfázii, uvést možné příčiny, projevy, popsat stručně diagnostiku a terapii.
 • Vysvětlit rodičům důležitost včasného odhalení tohoto typu narušené komunikační schopnosti.
 • Popsat, proč je možná záměna vývojové dysfázie s dyslalií, a s tím spojená rizika.
 • Definovat specifické vývojové poruchy učení, jednotlivé typy a jejich projevy.
 • Vysvětlit provázanost vývojové dysfázie a specifických vývojových poruch učení.
 • Vybrat adekvátní hry a materiály pro děti s rizikem vývojové dysfázie či s její potvrzenou diagnózou.

lektorka: Mgr. et Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D.

Vzdělání:

Atestace z klinické logopedie, IPVZ, 2015, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra psychologie FF, obor: Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra speciální pedagogiky PdF, doktorský studijní program

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra speciální pedagogiky PdF, obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika
Pracovní zkušenosti:

Odborná asistentka Katedry logopedie, Valdosta State University, Valdosta, Georgia, USA

Lektor pro Valdosta State University, Katedra psychologie a South Georgia State College, Katedra vzdělávání Klinická logopedka, poradenská psycholožka v ambulanci klinické logopedie v Moravské Třebové Učitelka na 1. st. ZŠ Kostelec na Hané Odborná asistentka Katedry speciální pedagogiky (později Ústav speciálněpedagogických studií) PdF UPv Olomouci – výukové zaměření: logopedie, specifické poruchy učení, speciálně pedagogická diagnostika, psychologie komunikace.

Koordinátorka Centra pomoci handicapovaným při PdF UP v Olomouci
Logopedka a poradenská psycholožka v ambulanci klinické logopedie v Prostějově

Logopedka později klinická logopedka a poradenská psycholožka v ambulanci klinické logopedie v Olomouci Externí lektorování v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností, v přístupu k osobám a v oblasti vzdělávání osob se specifickými potřebami, např. pro Národní institut dalšího vzdělávání, Institut pedagogicko-psychologického poradenství, Úřady práce, Univerzita J. E. Purkyněho v Ústní nad Labem, mateřské a základní školy apod.

Lektor : Mgr. Jana Tylová – dlouholetý pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky 

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé 2.stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, asistenti pedagoga, pedagogové volného času, učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

 

Pojmy ADHD a ADD – nejčastější druhy postižení – 4 hodiny

 • dítě s ADHD - – charakteristika, hlavní znaky
 • dítě se ADD– základní charakteristika

Metody, formy a prostředky práce s dítětem s ADHD a ADD – 4 hodiny

 • rozvoj sociálních a komunikačních dovedností + příklady
 • rozvoj časoprostorové orientace, samostatnosti, adaptability + příklady
 • strukturované učení – pozitiva a příklady z praxe
 • individuální práce s dítětem – v čem spočívá, jak nepřekročit hranici samostatnosti + příklady
 • podpora motivace dítěte – možnosti podpory, inhibiční metody práce + příklady
 • hodnocení dítěte – možnosti hodnocení + příklady
 • prevence únavy a podpora koncentrace – konkrétní příklady

Cena:  1380, Kč + DPH / osoba

čj.akreditace – MSMT-39753/2020-4-977

Cílová skupina : ředitelé škol a školských zařízení, učitel – metodik prevence ,výchovní poradci, učitel praktického vyučování, učitelé 2.stupně ZŠ,  učitelé speciálních škol,  učitelé SOŠ a SOS, učitelé VOŠ , učitelé gymnázií

Obsah: Účastníci se seznámí s vývojem trhu práce, na co se zaměřit při výběru střední/vysoké školy. Uplatnitelnost na trhu práce. Díky interaktivním a kreativním technikám se seznámí, jak pracovat se žáky projektově a zážitkově

Trh práce, výběr střední školy/vysoké školy, na co se zaměřit a co pohlídat, vývoj trhu práce a současné trendy.

Typy profesní orientace podle Hollanda. Interaktivní skupinová technika vycházející z typologie amerického psychologa Johna Lewise Hollanda.

Zájmová orientace žáka má svou prokazatelnou prognostickou hodnotu pro průběh jeho kariérního vývoje, přestože většina zejména studijně orientovaných žáků je schopna si zvolit pod vedením rodičů přiměřený směr své profesní přípravy naprosto samostatně a bez předchozí poradenské konzultace.

Kreativní techniky na téma sebepoznání. Celý seminář je postaven na aktivním přístupu všech účastníků.

 Lektor :PaedDr. Miluše Těthalová

Mnohaleté zkušenosti z HR, koučinku a lektorování. Spolupracuje dlouhodobě s učiteli na ZŠ a SŠ. Jako kouč a lektor je zapojena v projektech Jihomoravského kraje (KaPoDaV, IKAP II). Externě spolupracuje s Mendelovou univerzitou. V současné době dokončuje pětiletý výcvik systemické psychoterapie.Od roku 2018 – dosud JCMM z. s. p. o. - kariérový poradce, lektor

Zajišťuje individuální kariérové poradenství. Podílí se na přípravě a lektorování programů zaměřených na orientaci ve světě práce. Jako kouč a lektor specialista jsem zapojena v projektech Jihomoravského kraje. (KaPoDaV a IKAP II).

 Cena 1500,- Kč + DPH

Čj. akreditace: MSMT – 10913/2020-3-309,

 Lektor : Mgr. Jana Tylová – dlouholetý pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky 

Cílová skupina: učitelé 1. stupně, učitelé 2. stupně, ředitelé škol a školských zařízení,asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

Obsah webináře: grafomotorika u dětí se SVP – pojem grafomotorika, grafomotorický vývoj u dětí se SVP, grafomotorický kurz (10 lekcí). nácvik pohybových stereotypů (rovnováha, správné sezení, dýchání, úchop), rozvoj komunikačních dovedností v souladu s psaním, posílení zrakové a sluchové percepce, prostorová orientace, koncentrace pozornosti, možnosti reedukace, inspirace ve fotodokumentaci – náměty do výuky pro elementaristy, nabídka metodických materiálů, odkaz na další literaturu, náměty na nákupy did. pomůcek v rámci PO

 Cena:  1380, Kč + DPH / osoba

Obsah: Webinář představí ucelený přehled základní dokumentace, kterou má každá škola mít, s důrazem a nezbytné náležitosti hlavních dokumentů. Představí také nejčastější chyby, které se v těchto dokumentech vyskytují. Blíže se podíváme na školní řád, vnitřní řády (školní družina, jídelny), vzdělávací programy, preventivní program či koncepci školy. 

Lektor: Mgr. Bc. Eliška Wellech – advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

Cena: 400 Kč + DPH