JAK NA KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ VE ŠKOLE

čj.akreditace - MSMT-14498/2022-1-231 -  (8x45 minut)

realizováno 10. a 12.října 2022  - dvě odpoledne 14:00 -17:30 hod.

v blocích 90 min.výuky, 30 min. přestávky - bloky 14:00-15:30, 16:00-17:30 hod.

Cílová skupina : ředitelé škol a školských zařízení, učitel – metodik prevence ,výchovní poradci, učitel praktického vyučování, učitelé 2.stupně ZŠ,  učitelé speciálních škol,  učitelé SOŠ a SOS, učitelé VOŠ , učitelé gymnázií

Webinář bude realizován přes platformu google meet.

Obsah: 

Účastníci se seznámí s vývojem trhu práce, na co se zaměřit při výběru střední/vysoké školy. Uplatnitelnost na trhu práce. 

Trh práce, výběr střední školy/vysoké školy, na co se zaměřit a co pohlídat, vývoj trhu práce a současné trendy.

Zájmová orientace žáka má svou prokazatelnou prognostickou hodnotu pro průběh jeho kariérního vývoje, přestože většina zejména studijně orientovaných žáků je schopna si zvolit pod vedením rodičů přiměřený směr své profesní přípravy naprosto samostatně a bez předchozí poradenské konzultace.

Kreativní techniky na téma sebepoznání. Celý webinář je postaven na aktivním přístupu všech účastníků.

Lektor :PaedDr. Miluše Těthalová

Mnohaleté zkušenosti z HR, koučinku a lektorování. Spolupracuje dlouhodobě s učiteli na ZŠ a SŠ. Jako kouč a lektor je zapojena v projektech Jihomoravského kraje (KaPoDaV, IKAP II). Externě spolupracuje s Mendelovou univerzitou. V současné době dokončuje pětiletý výcvik systemické psychoterapie.Od roku 2018 – dosud JCMM z. s. p. o. - kariérový poradce, lektor

Zajišťuje individuální kariérové poradenství. Podílí se na přípravě a lektorování programů zaměřených na orientaci ve světě práce. Jako kouč a lektor specialista jsem zapojena v projektech Jihomoravského kraje. (KaPoDaV a IKAP II).

 

Webinář bude realizován v prostředí google meetu.

 Podmínkou vydání osvědčení je 100% tní účast.

 

Cena 1800,- Kč + DPH

 

Možnost přihlášení - odkaz přihláška - 

https://www.education-inspiration.com

GRAMOFOMOTORICKÝ KURZ

Čj. akreditace: MSMT – MSMT-14498/2022-1-531 , kterého se můžete účastnit 19. a 20.9.2022/ 6x45 min dvě odpoledne 15:00 do 17:45hod. - platforma google meet

Cílem webináře je seznámit účastníkem s obsahem grafomotorického kurzu a připravit je na reálné používání jednotlivých lekcí v práci s dětmi.

Lektor: Mgr. Jana Tylová – dlouholetý pedagog ve speciální škole, lektorka v oblasti speciální pedagogiky 

Cílová skupina: vedoucí pedagogičtí pracovníci, učitelé 1.stupně ZŠ, učitelé speciálních škol, učitelé MŠ, asistenti pedagoga, vychovatelé školských zařízení, pedagogové volného času

Obsah webináře:

1) Grafomotorika u dětí se SVP – pojem grafomotorika, grafomotorický vývoj u dětí se SVP

2) GRAFOMOTORICKÝ KURZ – realizace jednotlivých lekcí -. 

3)Související info – nácvik pohybových stereotypů, rozvoj komunikačních dovedností v souladu s psaním, posílení zrakové a sluchové percepce, prostorová orientace, koncentrace pozornosti, možnosti reedukace, náměty do výuky pro elementaristy.

Výstupem bude záznam z webináře + prezentace lektorky. Počet účastníků je omezen.

Cena: 2100 + DPH / osoba

Možnost přihlášení - odkaz přihláška - 

https://www.education-inspiration.com


Řízení školního stravování

realizováno 29.8.2022 - 09:00-12:00 hod.

Úvodní část vzdělávacího programu se bude zabývat legislativními změnami, povinnou dokumentací, vnitřním řádem školní jídelny výživovými normami, finančními normativy, podmínkami poskytování školního stravování.

V obsahu se objeví, důležitost spolupráce ředitele školy s vedoucí školní jídelny, vhodné a úspěšné strategie,  stimulace pracovníků k inovacím a změnám, techniky a formy týmové práce. Další část se bude věnovat klíčové oblasti změn bezpečnosti a ochraně zdraví, trendy ve školním stravování – pestrost stravy; požadavky rodičů na individuální stravování, bufety a nápojové automaty, nová legislativní opatření, projekty k podpoře zdravého stravování, pitný režim, poskytování informací, aj. V průběhu programu bude prostor k diskuzi a výměně zkušeností.

Obsah programu:

Úvodní část vzdělávacího programu se bude zabývat legislativními změnami, povinnou dokumentací, vnitřním řádem školní jídelny výživovými normami, finančními normativy, podmínkami poskytování školního stravování.

V obsahu se objeví problematika managementu řízení školního stravování, vnější a vnitřní faktory i vnitřní zdroje školní jídelny, klíčové oblasti změn, důležitost spolupráce ředitele školy s vedoucí školní jídelny, vhodné a úspěšné strategie,  stimulace pracovníků k inovacím a změnám, techniky a formy týmové práce. Další část se bude věnovat bezpečnosti a ochraně zdraví, trendy ve školním stravování – pestrost stravy; požadavky rodičů na individuální stravování, bufety a nápojové automaty, nová legislativní opatření, projekty k podpoře zdravého stravování, pitný režim, poskytování informací, specifika stravování mimo školu aj. V průběhu programu bude prostor k diskuzi a výměně zkušeností.

Vzdělávací cíl:

Účastníci se seznámí s aktuálními legislativními změnami a získají návody jak  je aplikovat  do praxe. Naučí se nové přístupy v oblasti manažerského řízení školní jídelny. Získají povědomí o nových nárocích na vedení školní jídelny a budou v ní umět vytvořit podmínky pro realizaci inovativních a efektivních změn.

Hodinová dotace: 6 hodin - 3 hodiny – dle dohody x forma vzdělávacího programu: prezenční

Cena 600,-Kč + DPH / osobu
 
lektor :Mgr. Alena Strosserová

Vzdělání:
 1985 SZŠ Školská, Praha, obor dietní sestra
 2006 PdF Praha, obor Školský management
 2017 PdF Praha, obor Management vzdělávání
Praxe:
 Nutriční terapeut v Ústřední vojenské nemocnici – 9 let
 Metodik školního stravování – 25 let
 Šéfredaktor Zpravodaje pro školní stravování – 10 let
 
Možnost přihlášky - www.education-inspiration.com - odkaz přihláška

Nabízíme administraci projektu PŘÍRODNÍ ZAHRADY

Přírodní zahrady (SFŽP)

Účel: Rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím formou vybudování a úpravy venkovních areálů zahrad v přírodním stylu. Podpora je směřována na zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí.

a) Vybudování a úpravy zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti. Rozvoj míst, kde probíhá výchova zaměřená především na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.

b) Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské a základní školy. Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských a základních škol1 a umožnit tak tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských a základních škol (např. lesní kluby).

c) Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních, středních škol a vyšších odborných škol pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména v oblasti EVVO zaměřené na předcházení a adaptaci na klimatickou změnu a na přírodovědné či neintenzivní pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou.

Administraci nelze hradit z projektu.Finance se získávají ex post.

Příjem žádostí: 3.10. - 30.11.2022

Minimální příspěvek: 100 tis. Kč

Maximální: 500 tis. Kč (Výše podpory na projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů.)

Realizace: nejpozději do 31.12.2025

Příklad způsobilých výdajů:

 • projektová příprava; maximálně však do výše 30 tis. Kč:
 • výdaje na zpracování projektové dokumentace, obsahující minimálně průvodní a technickou zprávu, zahradně architektonické řešení, osazovací plán, soupis rostlin, výkaz výměr a materiálů a rozpočet;
 • výdaje na zadávací dokumentaci k realizaci podporovaného opatření včetně výdajů na organizaci zadávacího řízení.
 • terénní úpravy;
 • založení a obnova zeleně s využitím stanovištně vhodného rostlinného materiálu (výsadba stromů a keřů, zakládání kvetoucích luk, zakládání a rozvoj arboret a lesíků na nelesních pozemcích apod.)
 • opatření a vybavení na podporu zasakování a využití dešťové vody (propustné povrchy, zasakování, nádrže na dešťovku atd.); zřízení nebo obnova vodních a mokřadních prvků; zřízení nebo obnova zelených střech a vertikálních zahrad na zahradních objektech včetně ozelenění a stínění fasád; pořízení nebo založení pěstitelských záhonů (včetně osiva, sazenic apod.);
 • podpora kompostování;
 • pořízení nezbytného vybavení – mobiliář pro výuku: (stoly, lavice, sedáky a stínící plachty);
 • pořízení ručního zahradnického nářadí
 • prvky pro podporu biodiverzity (úkryty pro živočichy; podpora hnízdních možností ptáků, broukoviště, pítek apod.);
 • zařízení a vybavení pro chov domácích zvířat (včetně včel);
 • dřevo a spojovací materiál na výrobu výše uvedených prvků;
 • demonstrační a didaktické prvky a pomůcky pro učení venku a ke klimatickému vzdělávání v následujícím rozsahu:

o   meteorologická stanice a její vybavení;

o   čidla a další měřicí přístroje pro demonstraci a měření klimatických veličin;

o   badatelské vybavení a pomůcky pro výuku venku;

o   literatura k výuce v zahradě a prospěšné péči o zahradu;

o   vybavení ke zpracování ovoce/zeleniny přírodní cestou (moštér, solární pec, solární sušička apod.);

o   infopanely, tabule do zahrady.

 • výdaje na exkurze, semináře a konzultace k výuce v zahradě pro pedagogický sbor zaměřené na výuku v zahradě, badatelství, klimatické vzdělávání, pěstitelství nebo senzitivitu; maximálně však do výše 15 000,- Kč, vč. DPH za školení;
 • osobní výdaje – pouze v případě DPP; maximálně však do výše 10 000,- Kč/měsíc.

Další podmínky: Žadatel, resp. příjemce podpory, je povinen zajistit a na případnou výzvu Fondu doložit udržitelnost projektu a jeho výstupů po dobu 3 let od ukončení realizace projektu.

Veškeré výdaje musí být realizovány bezhotovostním převodem nebo bezhotovostní platbou a prokázány bankovním výpisem, případně oboustranným zápočtem.

Dietní stravování v zařízení školního stravování

realizováno 29.8.2022 - 12:30-15:30 hod.

Obsah programu :

Podrobné seznámení s problematikou dietní stravy a dietním systémem v ČR.

Dietní stravování ve školní jídelně podle platné legislativy, vyhlášky o školním stravování a Metodického doporučení MŠMT.

 • Problematika donášení dietní stravy rodiči.
 • Správná výrobní praxe při výrobě diet a zajištění bezpečné dietní stravy.
 • Normování a receptury.
 • Diety z doporučení bezlepkové a šetřící – podrobný rozbor diet.
 • Další diety, které se mohou vyskytnout ve školním stravování – diabetická, bezezbytková, jaterní a alergie na potraviny.

Obsah

Základy výživy – stručný přehled základních pojmů a souvislostí z oblasti výživy, zejména pak orientované na děti a studenty.

Co je dieta a náš dietní systém – základní popis dietního systému zavedeného v ČR a jeho aplikace ve zdravotnických zařízeních. Vysvětlení souvislosti mezi dietním systémem v nemocnicích a školských zařízeních.

Nutriční terapeut – co to znamená, jak vybrat, jak vypadá registrace, jací nutriční terapeuti mohou dle zákona v zařízení školního stravování nastavovat systém dietní výživy

Dietní stravování dle vyhlášky – podrobný rozklad vyhlášky č- 107/2005 Sb., v platném znění, zaměřeno na části, které ošetřují dietní stravování

Změna vyhlášky 17/2015 – důsledky změny v postupech zavádění dietního stravování

Doporučení MŠMT – uvedení znění doporučení k dietnímu stravování s komentářem pro aplikace do praxe.

Donášení dietní stravy rodiči – uvedení dokumentu hlavního hygienika k této problematice, praktické návody na aplikaci do praxe.

Příklad ze Slovenska

Správná výrobní praxe aneb co si připravit než pozvete nutriční

Normování a receptury – návod, jak postupovat v rámci platné legislativy a dostupných materiálů pro dietní stravování.

Diety z doporučení: bezlepková a šetřící

Další diety – diabetická, bezezbytková, jaterní

Alergie – jak postupovat z hlediska dietního stravování

Vzdělávací cíl: Cílem tohoto programu je dopodrobna seznámit pracovníky škol s problematikou dietního stravování ve školní jídelně.Podrobně popsat problematiku dietní stravy a její implementace do školního stravování. V programu jsou detailně rozebrány jednotlivé paragrafy příslušné vyhlášky a MD MŠMT. Dále program přináší podrobný popis nejdůležitějších diet a postupy, jak zavést do školního stravování.

Specifický cíl : Specifickým cílem tohoto programu je vysvětlení celé problematiky dietního stravování, aby se v co největší míře aplikovalo do stávajícího školního stravování. To by mělo umožnit dětem se specifickými nároky na stravování integraci do systému školního stravování.

Cena 600,-Kč + DPH / osobu

 

 Přihlásit se můžete prostřednictvím online přihlášky:

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska