Vývojová dysfázie a její přesah do specifických vývojových poruch učení – webinář,seminář

Čj, akreditace: MSMT- 311/2021-3-8

Cílovou skupinou jsou: ředitelé škol, pedagogové 1.ZŠ, asistenti pedagoga

Cena: 1800 Kč + DPH / osobu

Obsah: 

Vývojová dysfázie (VD) je samostatným okruhem narušené komunikačních schopnosti (NKS), Správně stanovená diagnóza je klíčem k efektivní terapii. VD má svými projevy také přesah do školních dovedností (lexie, grafie, ortografie). Mnohé děti s VD mají potíže s výukou čtení, psaní, pravopisu, matematiky a velmi často jsou u nich diagnostikovány specifické vývojové poruchy učení.

1.část 90 minut

Vymezení pojmu (VD) – definice pojmu VD, terminologické zařazení.

Příčiny, projevy VD – přehled možných etiologických faktorů (prenatální, perinatální a postnatální vlivy), vysvětlení projevů a jich komplexnosti.

Diagnostika VD– speciálně-pedagogická., psychologická diagnostika. Oblasti diagnostiky, diagnostický tým, diferenciální diagnostika.

2.část 90 minut

Terapie VD – přehled oblastí, na které se v rámci terapie zaměřujeme.

Stručná definice specifických vývojových poruch učení (SVPU).

Klasifikace SVPU – jednotlivé typy SVPU a jejich vymezení.

3.část – 90 minut

Projevy SVPU – přehled specifických a nespecifických projevů.

Přesah vývojové dysfázie do SVPU – vysvětlení vztahu mezi VD a SVPU, provázanost projevů.

4.část – 90 minut

Přehled her, pomůcek pro práci s dětmi s VD.

Kazuistika dítěte s VD.

Diskuse, dotazy.

Frekventanti tohoto webináře zvýší své teoretické znalosti v oblasti vývojové dysfázie, jejího propojení se specifickými poruchami učení a budou také seznámeni s materiály, hrami, které mohou využít u dětí s vývojovou dysfázií či bez ní. Budou jim také prezentovány kazuistiky dětí s vývojovou dysfázií, které měla lektorka kurzu v logopedické péči.

Očekávané znalosti – účastníci kurzu budou po jeho absolvování schopni:

  • Definovat vývojovou dysfázii, uvést možné příčiny, projevy, popsat stručně diagnostiku a terapii.
  • Vysvětlit rodičům důležitost včasného odhalení tohoto typu narušené komunikační schopnosti.
  • Popsat, proč je možná záměna vývojové dysfázie s dyslalií, a s tím spojená rizika.
  • Definovat specifické vývojové poruchy učení, jednotlivé typy a jejich projevy.
  • Vysvětlit provázanost vývojové dysfázie a specifických vývojových poruch učení.
  • Vybrat adekvátní hry a materiály pro děti s rizikem vývojové dysfázie či s její potvrzenou diagnózou.

lektorka: Mgr. et Mgr. Gabriela Smečková, Ph.D.

Vzdělání:

Atestace z klinické logopedie, IPVZ, 2015, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra psychologie FF, obor: Psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra speciální pedagogiky PdF, doktorský studijní program

Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra speciální pedagogiky PdF, obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika
Pracovní zkušenosti:

Odborná asistentka Katedry logopedie, Valdosta State University, Valdosta, Georgia, USA

Lektor pro Valdosta State University, Katedra psychologie a South Georgia State College, Katedra vzdělávání Klinická logopedka, poradenská psycholožka v ambulanci klinické logopedie v Moravské Třebové Učitelka na 1. st. ZŠ Kostelec na Hané Odborná asistentka Katedry speciální pedagogiky (později Ústav speciálněpedagogických studií) PdF UPv Olomouci – výukové zaměření: logopedie, specifické poruchy učení, speciálně pedagogická diagnostika, psychologie komunikace.

Koordinátorka Centra pomoci handicapovaným při PdF UP v Olomouci
Logopedka a poradenská psycholožka v ambulanci klinické logopedie v Prostějově

Logopedka později klinická logopedka a poradenská psycholožka v ambulanci klinické logopedie v Olomouci Externí lektorování v oblasti komunikačních a prezentačních dovedností, v přístupu k osobám a v oblasti vzdělávání osob se specifickými potřebami, např. pro Národní institut dalšího vzdělávání, Institut pedagogicko-psychologického poradenství, Úřady práce, Univerzita J. E. Purkyněho v Ústní nad Labem, mateřské a základní školy apod.