V rámci programu se budeme zabývat následujícími tématy:

Psychické vlastnosti a sport – (60 min.)

 • Hlava versus tělo
 • Rysy, schopnosti, dovednosti, temperament
 • Psychické vlastnosti nutné pro rozvoj excelence
 • Mentální trénink
 • Sportovní psycholog vs mentální kouč vs trenér

Vybrané psychické vlastnosti a možnosti jejich rozvoje –( 60 min.)

 • Sebedůvěra
 • Aktivace
 • Relaxace
 • Imaginace
 • Stanovování cílů
 • Stres
 • Zaměření pozornosti a opětovné zaměření pozornosti
 • Odhodlání

 

Ceně: 500,-Kč + DPH/osobu

Lektor: Mgr. Michal Vičar, Ph.D. - odborný asistent na FTK UPOL, Olomouc, web: www.michalvicar.cz

Vzdělání

2011–2017: Doktorské studium, obor sportovní psychologie, Katedra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2007–2011: Studium oboru Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Mgr.

2004–2007: Studium oboru Psychologie – Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Bc.

 V rámci programu se budeme zabývat následujícími tématy:

1. Osobnostní vlastnosti trenéra (45 min)

Vhodné x limitující vlastnosti trenéra : Vybrané vlastnosti trenéra (autorita, spravedlivost, vzorovost, Druhy osobnostních vlastností, Měnitelnost x vrozenost psychických vlastností

2.Rozvoj osobnostních vlastností trenéra (45 min)

Sebepojetí – ideální x reálné já, Silné stránky, slabiny, prostory pro rozvoj,Cesty rozvoje a trenérský styl, Role trenéra v kontextu věku svěřence

 Ceně: 500,-Kč + DPH/osobu

 Lektor: Mgr. Michal Vičar, Ph.D. - odborný asistent na FTK UPOL, Olomouc, web: www.michalvicar.cz

Vzdělání

2011–2017: Doktorské studium, obor sportovní psychologie, Katedra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2007–2011: Studium oboru Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Mgr.

2004–2007: Studium oboru Psychologie – Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Bc.

Cílem kurzu je vybavit účastníky informacemi ohledně práce s pohybovým potenciálem dětí, a budování motivace k pohybu. Účastníci si osvojí základní kompetence v identifikaci, rozvoji a práci s pohybovým potenciálem žáků. Porozumí komplexnímu přístupu ke sportovnímu talentu. Pochopí základním principům fungování motivace k pohybu. Získané poznatky následně mohou uplatnit jak v práci se svými žáky v hodinách TV, tak i v případné trenérské praxi.

Podrobný obsah webináře: 

           Co je to sportovní talent a jak jej poznat
Vymezení sportovní talentu., Dynamické x stabilní pojetí sportovního talentu. Vlohy, schopnosti, dovednosti ,Typy sportovního talentu. Vrcholný výkon x radost z pohybu a amatérského sportu. Metody rozpoznání sportovního talentu, Zásady pro správnou identifikaci sportovního talentu

 Jak rozvíjet talent u dětí a (nechtěná) raná specializace  

Metod práce pro rozvoj talentu dětí., Dynamika rozvoje schopností., Genetické vlivy x vlivy prostředí (rodina, učitel, klub, trenér).,Modely rozvoje pohybového potenciálu dětí. Tělesně pohybová inteligence , Trénink všestrannosti, Výhody a nevýhody specializace, Ambice trenéra, rodiče, učitele a jejich dopad na dítě

Principy fungování motivace k pohybu u dětí a její rozvoj

Struktura motivace., Základní přístupy k motivaci dětí k pohybu., Flow, Aspirace a aspirační úroveň a jejich dopad na motivaci, Úspěch x neúspěch a jejich dopad na motivaci, Odměna a trest a jejich dopad na motivaci, Stanovování cílů , Potřeba sebeurčení., Promyšlená hra a promyšlený trénink dovedností jako nástroj pro budování motivace

Psychické vlastnosti nutné k rozvoji excellence a etika práce
Psychika a její dopad na rozvoj potenciálu dítěte, Základní psychické vlastnosti – sebedůvěra, zvládání stresu, koncentrace, imaginace,   seberegulace., Základní východiska a principy pro etickou práci se sportovním talentem, Úskalí a nebezpečí spojené s identifikací a rozvojem sportovního talentu dítěte.

Cena: 1500,- Kč + DPH / osobu.