SPORTOVNÍ TALENT A MOTIVACE DĚTÍ - 6. a 13.10.2022 dvě odpoledne -15:00 - 18:30 hod.

 

SPORTOVNÍ TALENT A MOTIVACE DĚTÍ - 20. a 22.9.2022 dvě odpoledne -15:00 - 18:30 hod. 

 dva 90ti minutové bloky s 30ti minutovou přestávkou

Lektor: Mgr. Michal Vičar, Ph.D. - odborný asistent na FTK UPOL, Olomouc, Web: www.michalvicar.cz

Vzdělání

2011–2017: Doktorské studium, obor sportovní psychologie, Katedra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2007–2011: Studium oboru Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Mgr.

2004–2007: Studium oboru Psychologie – Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Bc.

Vzdělávací  cíl: Cílem kurzu je vybavit účastníky informacemi ohledně práce s pohybovým potenciálem dětí, a budování motivace k pohybu. Účastníci si osvojí základní kompetence v identifikaci, rozvoji a práci s pohybovým potenciálem žáků. Porozumí komplexnímu přístupu ke sportovnímu talentu. Pochopí základním principům fungování motivace k pohybu. Získané poznatky následně mohou uplatnit jak v práci se svými žáky v hodinách TV, tak i v případné trenérské praxi.

Podrobný obsah webináře: 

Co je to sportovní talent a jak jej poznat

a. Vymezení sportovní talentu. b. Dynamické x stabilní pojetí sportovního talentu. c.Vlohy, schopnosti, dovednosti. d. Typy sportovního talentu. e.Vrcholný výkon x radost z pohybu a amatérského sportu. f. Metody rozpoznání sportovního talentu. g. Zásady pro správnou identifikaci sportovního talentu

Jak rozvíjet talent u dětí a (nechtěná) raná specializace

a. Metod práce pro rozvoj talentu dětí. b. Dynamika rozvoje schopností. c. Genetické vlivy x vlivy prostředí (rodina, učitel, klub, trenér). d. Modely rozvoje pohybového potenciálu dětí. e.Tělesně pohybová inteligence. f. Trénink všestrannosti. g. Výhody a nevýhody specializace. h. Ambice trenéra, rodiče, učitele a jejich dopad na dítě.

Principy fungování motivace k pohybu u dětí a její rozvoj 

a.Struktura motivace. b. Základní přístupy k motivaci dětí k pohybu. c. Flow. d.Aspirace a aspirační úroveň a jejich dopad na motivaci. e. Úspěch x neúspěch a jejich dopad na motivaci f.Odměna a trest a jejich dopad na motivaci. g. Stanovování cílů. h. Potřeba sebeurčení. i.Promyšlená hra a promyšlený trénink dovedností jako nástroj pro budování motivace

Psychické vlastnosti nutné k rozvoji excellence a etika práce

a. Psychika a její dopad na rozvoj potenciálu dítěte. b.Základní psychické vlastnosti – sebedůvěra, zvládání stresu, koncentrace, imaginace,   seberegulace. c. Základní východiska a principy pro etickou práci se sportovním talentem d. Úskalí a nebezpečí spojené s identifikací a rozvojem sportovního talentu  dítěte.

Cena: 1.500,- Kč + DPH / osobu.

Přihláška přes odkaz : https://projektovedny.cz/index.php/prihlaska

 Webinář s otevřeným termínem