OCHRANA OZNAMOVATELŮ – online – realizováno 15.září 2022 -(09:00-12:15 hod.)

 

Od prosince 2021 vstoupila v účinnost nová právní úprava ochrany oznamovatelů. Jako oznamovatelé jsou označovány osoby, které oznámí příslušnému orgánu či instituci protispolečenské, neetické či jinak společensky závadné jednání, o kterém se dozvěděly v souvislosti s výkonem svého povolání. Jelikož těmto osobám hrozí riziko reálných odvetných opatření např. ze strany zaměstnavatele, poskytuje nová právní úprava těmto osobám prostředky ochrany proti odplatným krokům.

Seminář je určen pro všechny personalisty, vedoucí pracovníky, firemní právníky, advokáty a zaměstnavatele – (u školských zařízení cílová skupina – ředitelé škol a školských zařízení). V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie budou zaměstnavatelé, jenž zaměstnávají v rozhodném období 50 až 249 zaměstnanců povinni vytvořit vnitřní systém oznamovacích kanálů, které budou sloužit pro notifikaci protispolečenských jednání. Nebudou-li respektovány požadavky z právní úpravy vyplývající, hrozí zaměstnavatelům vysoké pokuty.

 

Obsah semináře:

Vymezení oznamovací činnosti – rozsah, výjimky, způsob podání oznámení

Chráněné osoby – kdo může být oznamovatelem

Odvetná opatření – pojem, rozsah (před jakým jednáním je oznamovatel chráněn)

Ochrana před odvetným opatřením – jak je oznamovatel chráněn

Vnitřní oznamovací systém – povinný subjekt a jeho povinnosti, přijímání oznámení, vymezení tzv. příslušné osoby, evidence a uchování a uchovávání oznámení

Působnost Ministerstva spravedlnosti

Kontrolní činnost / přestupky

 

lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL

Cena 800 Kč + DPH / osobu

 

 Možnost přihlášení odkaz přihláška  https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska

 

Zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví

realizováno 28.6.2022- 9:00-15:00 hod. nebo

                   13.9.2022 -9:00- 15:00 hod.

 

Lektor : Mgr. Ing Ivo Macek Advokátní kancelář Tinthoferová, Vedoucí autorského kolektivu pro komentář k zákonu č.134/ 2016 Sb o zadávání veřejných zakázek, pro nakladatelství Leges s r o a Atlas consulting spol s r o .(v rámci právního systému Codexis), psaní vybraných komentovaných ustanovení zákona, koordinace postupů jednotlivých spoluautorů, komunikace s nakladatelstvími.

Výstupem videozáznam webináře a prezentace lektora.

Rozsah – 1 den

Osnova a obsah kurzu

Časová dotace

Obsahová náplň

Použitá literatura, zdroje

 

Výukový blok 1

 

Základní postupy a vymezení jednotlivých druhů veřejných zakázek

Vymezení veřejných zakázek dle zákona a základní judikatura

―      Obecná definice dle zákona č. 134/2016 Sb.

―      Vymezení v předpisech EU a transpozice do právního řádu ČR, VZMR

―      Judikatura vztahující se k základním zásadám a judikatura určující způsob kontroly veřejných zakázek

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, evropské předpisy, zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Výukový blok 2

 

Procesní postup při zadávání veřejných zakázek ve zdravotnictví

―      Druhy zadávacích řízení, volba druhu zadávacího řízení ve vztahu k potřebám zdravotnických zařízení

―      Vazba speciálních zákonů (zdravotnictví) a zákona o zadávání veřejných zakázek

―      Elektronizace veřejných zakázek, způsob komunikace

―      Výjimky vyplývající ze zákona a judikatury

―      Forma doručování (elektronická komunikace, judikatura)

―      Rozhodovací praxe v oblasti zdravotnických zakázek

―      Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví z pohledu IROP

Zákon č. 134/2016 Sb., komentářová literatura, Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014–2020, zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, zákon č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

 

Výukový blok 3

 

Odvolací řízení a aktuální výkladové problémy při aplikaci zákona, aplikovatelnost rozhodnutí pro jiné druhy kontrol a poskytovatele dotací

―      Odvolání proti rozhodnutí ÚOHS a dotačního orgánu, soudní přezkum rozhodnutí

―      Aplikovatelnost správního řádu, exekuce vymáhaných pokut, vymáhání uhrazených pokut v případě zrušení rozhodnutí soudem

―      Možnost uplatnění pravomocného rozhodnutí ÚOHS při kontrole zadávacího řízení poskytovatelem dotace

―      Dotazy a závěrečná diskuze

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, soudní řád správní, procesní soudní předpisy, evropské předpisy, relevantní judikatura

         

 

Cena : 1936,-Kč vč. DPH/ osobu

Realizováno prostřednictvím platformy google meet.

Možnost přihlášení přes odkaz přihláška na webových stránkách www.education-inspiration.com

 

Financování nepedagogické práce – 4 x 45 min.

realizováno 30.11.2022 - 14:00-17:30 hod.

Obsah: V současné době je pro každého ředitele správné hospodaření s finančními zdroji jednou z nejdůležitějších otázek. Jedním ze specifik je i financování nepedagogické práce na základě normativu. Obzvláště není situace jednoduchá i kombinovaných škol (MŠ a ZŠ apod.) nebo u víceoborových tříd ŠŠ. Cílem webináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správné financování nepedagogické práce.

Způsob financování nepedagogické práce

a.     postup rozepisování a způsob výpočtu

b.     praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ, kombinovaná MŠ a ZŠ

Aktuality a dotazy

 Cena: 600,- Kč + DPH

Vztah sportovec – rodič – trenér – 20. a 22.9.2022 dvě odpoledne -15:00 - 18:30 hod. ONLINE prostřednictvím platformy google meet.

 čj.akreditace MSMT -255/2022-1-79

 Obsah :

                 1.      Sportovec – vývojová specifika věkových kategorií (90 min)

a.       Vývojová specifika mladšího, středního a staršího školního věku

b.      Specifika motivace v jednotlivých vývojových obdobích

c.       Užitečné a „neužitečné“ chování rodiče a trenéra ve vztahu k věku

d.     Individuální potřeby dítěte v různých fázích vývoje a užitečné způsoby, jak na ně reagovat

 

2.      Rodič a jeho role v různých fázích života sportovce (90 min)

a.       Spektrum rolí rodiče sportovce

b.      Individuální rodičovské reakce na úspěch a neúspěch dítěte – sportovce

c.    Partnerské kongruence a diskongruence v postojích ke sportovní kariéře dítěte – sportovce

d.     Kontaminace rolí – rodič a trenér v jedné osobě

e.      Rodičovské výchovně-komunikační styly

 

3.      Abychom rozuměli druhým, je dobré porozumět sám sobě (2x 90 min)

a.     Strukturální a funkční model osobnosti.

b.     Osobnost v komunikaci

c.     Životní pozice a jejich vliv na naše reakce v zátěži.

d.     Životní scénář a jeho vliv na naše chování.

 

Lektor: Mgr. Jana Harvanová , Ph.D.

Pracovní zkušenosti

         2019 - dosud: Psychologické poradenství – poradenské centrum FTK UP, Olomouc

         2004 - dosud: Odborný asistent na FTK UP, Olomouc, Katedra společenských věd v kinantropologii FTK UP

         Další profesní aktivity

2017 – doposud: Odborný asistent Vysoká škola HUMANITAS, Fakulta společenských studií, Vsetín

2006 – doposud: Spolupráce s Katedrou sportů FTK UP – garance výuky tanců v rámci FTK UP

2007–2019: Garant trenérského studia tanečního sportu na FTK UP v Olomouci, v rámci institutu celoživotního vzdělávání.

 Cena: 1.500,- Kč + DPH / osobu

Byli jste nuceni z důvodu vládních opatření nuceni redukovat výrobu a musíte omezit počet zaměstnanců? Chcete vědět, jaká legální úsporná opatření můžete zavést a jak lze uplatnit překážky v práci? Potřebujete znát práva svých zaměstnanců a vědět, jak změnit jejich úvazky? Nejen tyto informace Vám poskytneme na našem novém semináři. Cílem semináře je poskytnout účastníkům přehled všech možných pracovně-právních nástrojů, kterých lze využít v situacích omezeného podnikání v důsledku mimořádných opatření vlády. Pro koho je seminář určen: statutární orgány, manažery, personalisty, vedoucí zaměstnance, podnikové právníky

Obsah: Změna obsahu pracovního poměru, snížení rozsahu pracovní doby (výše úvazku).,rozvázání pracovního poměru v souvislosti s ekonomickými problémy zaměstnavatele., úsporná opatření v oblasti odměňování. možnosti uplatnění překážek v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele, opatření zaměstnavatele v důsledku zamezení šíření pandemie a legislativní nástroje. závěr, diskuze.

 Cena webináře: 1.800 Kč + DPH