č.j. akreditace MSMT-311/2021-1-86 

Obsah:

základní přehled změn přijatých zákonem č. 285/2020 Sb., efektivní rozvrhování pracovní doby (evidence pracovní doby), přesčasy, náhrada škody v pracovněprávních vztazích, praktická výuka z pohledu odpovědnostních vztahů (úrazy studentů), potvrzení o zaměstnání, pracovní volno související s akcí pro děti a mládež, dovolená, sdílené pracovní místo 

Lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Cena 1200,-Kč + DPH

Velká novela reaguje na nedostatky zákona o obchodních korporacích, a to nejen legislativně technické, terminologické či četné nejednoznačnosti, ale změny se budou týkat také zásadních změn jak v obecné části, tak v úpravě jednotlivých forem obchodních korporací.  Novela reaguje na zmíněné nedostatky zejména snížením regulatorní zátěže pro podnikatele (úprava zákazu konkurence, hlasování, zjednodušení zakládání a rušení PO), reakcí na nedostatečnou transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev, posílením práv společníků, zvláště menšinových, posílení právní jistoty či propojení OR s ostatními obdobnými registry jiných členských států.

Cílem toho semináře je provést účastníky nejdůležitějšími změnami novely se zaměřením na s.r.o. a a.s. Součástí semináře jsou rovněž informace týkající se připravovaného zákona o evidenci skutečných majitelů, který vychází z požadavků V. směrnice AML (č. 2018/843) a který má zpřísnit úpravu této evidence.

Pro koho je seminář určen: členům orgánů obchodních korporací a jejich společníkům (členům, akcionářům), odborné veřejnosti z oblasti podnikové právní praxe, notářům, daňovým poradcům atd.

Obsah: Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl), Notářské zápisy, Postavení členů volených orgánů, Změny v úpravě s.r.o. (změny výše ZK, působnost valné hromady a rozhodování per rollam, zánik účasti atd.),Změny v úpravě a.s. (stanovy včetně účinnost jejich změn, valná hromada, zákaz konkurence, monistický systém, vysílací právo atd.), Obchodní rejstřík, evidence skutečných majitelů (obsah povinností, důsledky nesplnění, formální publicita evidence), Diskuze, dotazy

Cena : 1 800 Kč + DPH/osobu

Byli jste nuceni z důvodu vládních opatření nuceni redukovat výrobu a musíte omezit počet zaměstnanců? Chcete vědět, jaká legální úsporná opatření můžete zavést a jak lze uplatnit překážky v práci? Potřebujete znát práva svých zaměstnanců a vědět, jak změnit jejich úvazky? Nejen tyto informace Vám poskytneme na našem novém semináři. Cílem semináře je poskytnout účastníkům přehled všech možných pracovně-právních nástrojů, kterých lze využít v situacích omezeného podnikání v důsledku mimořádných opatření vlády. Pro koho je seminář určen: statutární orgány, manažery, personalisty, vedoucí zaměstnance, podnikové právníky

Obsah: Změna obsahu pracovního poměru, snížení rozsahu pracovní doby (výše úvazku).,rozvázání pracovního poměru v souvislosti s ekonomickými problémy zaměstnavatele., úsporná opatření v oblasti odměňování. možnosti uplatnění překážek v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele, opatření zaměstnavatele v důsledku zamezení šíření pandemie a legislativní nástroje. závěr, diskuze.

 Cena webináře: 1.800 Kč + DPH

Vymáhání pohledávek je proces, který zpravidla není příjemný ani pro dlužníka, ani pro věřitele Účinným řešením je předcházení těmto situacím, ale mnohdy i tato snaha nemusí být zcela úspěšná a následně je pak vymáhání pohledávek pro věřitele jedinou šancí, jak chránit svá práva a své peníze získat zpět Řešení pohledávek však nemusí být vůbec složité a nákladné Neuhrazená pohledávka bude pro Vás již minulostí.

Cíl semináře :  na tomto semináři získáte informace o tom, jak lze vzniku pohledávky předcházet nebo jak lze minimalizovat negativní dopady neplnění závazku Obeznámíme Vás s efektivními a moderními metodami vymáhání pohledávek, ukážeme Vám, jak v konkrétních případech postupovat s důrazem na praktické a efektivní řešení, jaký způsob zajištění závazku zvolit a jaké sankční mechanismy lze v jednotlivých případech využít V neposlední řadě Vám ukážeme, jak vymáhání pohledávek probíhá v jednotlivých etapách civilního a rozhodčího řízení a jaká je realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení, rovněž Vás upozorníme i na alternativní způsoby řešení sporů.

Komu je seminář určen : pracovníci oddělení vymáhání pohledávek, ekonomové, účetní, podnikoví právníci obchodní zástupci, členové středního managementu

Obsah:

Vymezení základních pojmů (pohledávka, splatnost pohledávky, výzva k plnění, příslušenství pohledávky, běh lhůt, prodlení dlužníka věřitele). Prověřován obchodního partnera a jeho solventnosti před uzavřením smlouvy.

Fáze uzavírání smlouvy, všeobecné obchodní podmínky a znalosti věřitele z oblasti závazkových vztahů, obchodní dokumentace jako důkaz existence pohledávky, úhrada kupní ceny, dodání zboží a přechod nebezpečí škody na věci, přechod vlastnického práv a, vady zboží, podmínky pro ukončení smlouvy, nástroje pro zajištění pohledávek, využití doložek ve smlouvě (doložka o řešení sporů, volba práva, sudiště, mediační doložka atd.), doručování v obchodních vztazích.

Pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání, doložení vzniku pohledávky, uznání dluhu, kvitance, dlužní úpis, alternativní způsoby řešení sporu, narovnání, upomínka pro neplnění závazku, předžalobní upomínka, splátkový kalendář. Fáze soudního řešení sporu řešení sporu před rozhodcem (výhody, nevýhody, problematické rozhodčí doložky, úloha obecných soudů)

Cena : 1 800 Kč + DPH/osobu

Zákoník práce roku 2021 v aktuální praxi – I.část

Vznik, změny a skončení pracovních poměrů, tj. pracovní smlouva a jak ji správně sjednat, zkušební doba, náležitosti, pracovní poměry na dobu určitou, změny pracovního poměru, převedení na jinou práci, přeložení do jiného místa výkonu práce, odvolání vedoucího zaměstnance, konkurenční doložky, skončení pracovních poměrů, typy, druhy, důvody, nároky zaměstnance, soudní praxe a judikatura ke skončení prac. poměrů, pracovní doba a doba odpočinku, tj. typy a druhy pracovní doby, režimy prac. doby a její rozvržení, pružná prac. doba, konto pracovní doby, přestávky v práci, doby odpočinku, práce přesčas, sjednání kratší pracovní doby a její změna, pracovní volno při vyšetření nebo ošetření zaměstnance ve zdrav. Zařízení, „převádění“ odpracovaných hodin do dalších měsíců, diskuse k výše uvedeným tématům, možnost řešení konkrétních případů-dotazů ze strany účastníků semináře

 Zákoník práce roku 2021 v aktuální praxi – II. část

odměňování za práci z pohledu pracovněprávního, tj. mzda, odměna, systémy odměňování, skladba mzdy(pevná a pohyblivá část mzdy)mzdové příplatky, aplikace minimální mzdy, kritéria pro přiznání některé ze složek mzdy, sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas a rovné zacházení, dohoda o srážkách ze mzdy k zajištění budoucího dluhu atd.

překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance, tj. prostoje, nepříznivé povětrnostní vlivy, částečná nezaměstnanost, právní možnosti řešení část. nezaměstnanosti, možnosti kombinace různých systémů, překážky v práci na straně zaměstnance, zrušení karenční doby, vyřízení nových dokladů jako překážka v práci, rehabilitace jako překážka v práci, vysoké teploty na pracovišti a překážka v práci, jiné překážky na straně zaměstnavatele a výpovědní doba,

dovolená, vznik nároku, druhy dovolené, čerpání dovolené, krácení dovolené, výpočet dovolené při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, zdravotní volno a právo zaměstnance na dovolenou, krácení dovolené z důvodu čerpání rodičovské dovolené, přečerpaná dovolená a vrácení vyplacené náhrady mzdy atd., zastřené agenturní zaměstnávání a jeho znaky, inspekce práce a poskytnutí součinnosti zaměstnavatelem v praxi ,doručování v pracovněprávních vztazích, podmínky, osobní doručování, doručování pomocí provozovatele poštovních služeb, fikce doručení, nová navrhovaná úprava

Cena: 3.600 Kč + DPH