ÚČINNÉ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK VČETNĚ PREVENCE JEJICH VZNIKU

Vymáhání pohledávek je proces, který zpravidla není příjemný ani pro dlužníka, ani pro věřitele Účinným řešením je předcházení těmto situacím, ale mnohdy i tato snaha nemusí být zcela úspěšná a následně je pak vymáhání pohledávek pro věřitele jedinou šancí, jak chránit svá práva a své peníze získat zpět Řešení pohledávek však nemusí být vůbec složité a nákladné Neuhrazená pohledávka bude pro Vás již minulostí.

Cíl semináře :  na tomto semináři získáte informace o tom, jak lze vzniku pohledávky předcházet nebo jak lze minimalizovat negativní dopady neplnění závazku Obeznámíme Vás s efektivními a moderními metodami vymáhání pohledávek, ukážeme Vám, jak v konkrétních případech postupovat s důrazem na praktické a efektivní řešení, jaký způsob zajištění závazku zvolit a jaké sankční mechanismy lze v jednotlivých případech využít V neposlední řadě Vám ukážeme, jak vymáhání pohledávek probíhá v jednotlivých etapách civilního a rozhodčího řízení a jaká je realizace jejich uspokojení v případě exekučního řízení, rovněž Vás upozorníme i na alternativní způsoby řešení sporů.

Komu je seminář určen : pracovníci oddělení vymáhání pohledávek, ekonomové, účetní, podnikoví právníci obchodní zástupci, členové středního managementu

Obsah:

Vymezení základních pojmů (pohledávka, splatnost pohledávky, výzva k plnění, příslušenství pohledávky, běh lhůt, prodlení dlužníka věřitele). Prověřován obchodního partnera a jeho solventnosti před uzavřením smlouvy.

Fáze uzavírání smlouvy, všeobecné obchodní podmínky a znalosti věřitele z oblasti závazkových vztahů, obchodní dokumentace jako důkaz existence pohledávky, úhrada kupní ceny, dodání zboží a přechod nebezpečí škody na věci, přechod vlastnického práv a, vady zboží, podmínky pro ukončení smlouvy, nástroje pro zajištění pohledávek, využití doložek ve smlouvě (doložka o řešení sporů, volba práva, sudiště, mediační doložka atd.), doručování v obchodních vztazích.

Pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání, doložení vzniku pohledávky, uznání dluhu, kvitance, dlužní úpis, alternativní způsoby řešení sporu, narovnání, upomínka pro neplnění závazku, předžalobní upomínka, splátkový kalendář. Fáze soudního řešení sporu řešení sporu před rozhodcem (výhody, nevýhody, problematické rozhodčí doložky, úloha obecných soudů)

Cena : 1 800 Kč + DPH/osobu