VELKÁ NOVELA ZÁKONA O OBCHODNÍCH KOOPERACÍCH

Velká novela reaguje na nedostatky zákona o obchodních korporacích, a to nejen legislativně technické, terminologické či četné nejednoznačnosti, ale změny se budou týkat také zásadních změn jak v obecné části, tak v úpravě jednotlivých forem obchodních korporací.  Novela reaguje na zmíněné nedostatky zejména snížením regulatorní zátěže pro podnikatele (úprava zákazu konkurence, hlasování, zjednodušení zakládání a rušení PO), reakcí na nedostatečnou transparentnost organizačních struktur kapitálových společností a družstev, posílením práv společníků, zvláště menšinových, posílení právní jistoty či propojení OR s ostatními obdobnými registry jiných členských států.

Cílem toho semináře je provést účastníky nejdůležitějšími změnami novely se zaměřením na s.r.o. a a.s. Součástí semináře jsou rovněž informace týkající se připravovaného zákona o evidenci skutečných majitelů, který vychází z požadavků V. směrnice AML (č. 2018/843) a který má zpřísnit úpravu této evidence.

Pro koho je seminář určen: členům orgánů obchodních korporací a jejich společníkům (členům, akcionářům), odborné veřejnosti z oblasti podnikové právní praxe, notářům, daňovým poradcům atd.

Obsah: Změny v obecné části zákona (internetové stránky, vkladová povinnost, dělení zisku, vypořádací podíl), Notářské zápisy, Postavení členů volených orgánů, Změny v úpravě s.r.o. (změny výše ZK, působnost valné hromady a rozhodování per rollam, zánik účasti atd.),Změny v úpravě a.s. (stanovy včetně účinnost jejich změn, valná hromada, zákaz konkurence, monistický systém, vysílací právo atd.), Obchodní rejstřík, evidence skutečných majitelů (obsah povinností, důsledky nesplnění, formální publicita evidence), Diskuze, dotazy

Cena : 1 800 Kč + DPH/osobu