webinář OCHRANA OZNAMOVATELŮ  – realizováno 25.října 2022 -(09:00-12:30 hod.)

OCHRANA OZNAMOVATELŮ – online – realizováno 25.října 2022 -(09:00-12:30 hod.)

 

Od prosince 2021 vstoupila v účinnost nová právní úprava ochrany oznamovatelů. Jako oznamovatelé jsou označovány osoby, které oznámí příslušnému orgánu či instituci protispolečenské, neetické či jinak společensky závadné jednání, o kterém se dozvěděly v souvislosti s výkonem svého povolání. Jelikož těmto osobám hrozí riziko reálných odvetných opatření např. ze strany zaměstnavatele, poskytuje nová právní úprava těmto osobám prostředky ochrany proti odplatným krokům.

Seminář je určen pro všechny personalisty, vedoucí pracovníky, firemní právníky, advokáty a zaměstnavatele – (u školských zařízení cílová skupina – ředitelé škol a školských zařízení). V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie budou zaměstnavatelé, jenž zaměstnávají v rozhodném období 50 až 249 zaměstnanců povinni vytvořit vnitřní systém oznamovacích kanálů, které budou sloužit pro notifikaci protispolečenských jednání. Nebudou-li respektovány požadavky z právní úpravy vyplývající, hrozí zaměstnavatelům vysoké pokuty.

 

Obsah semináře:

Vymezení oznamovací činnosti – rozsah, výjimky, způsob podání oznámení

Chráněné osoby – kdo může být oznamovatelem

Odvetná opatření – pojem, rozsah (před jakým jednáním je oznamovatel chráněn)

Ochrana před odvetným opatřením – jak je oznamovatel chráněn

Vnitřní oznamovací systém – povinný subjekt a jeho povinnosti, přijímání oznámení, vymezení tzv. příslušné osoby, evidence a uchování a uchovávání oznámení

Působnost Ministerstva spravedlnosti

Kontrolní činnost / přestupky

 

lektor JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. - odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty UPOL

Cena 800 Kč + DPH / osobu

 

 Možnost přihlášení odkaz přihláška  https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska