Obsah: Jak psát obchodní smlouvy Mít dobře a dle všech náležitostí sepsanou obchodní smlouvu je pro každého podnikatele naprostou nezbytností – i drobná chyba se může projevit ve zpoždění plateb, problémech s definicí kvality nebo v nejhorším případě v nemožnosti dostát svým závazkům. V tomto kurzu Vás naučíme, jak smlouvy nově uzavírat, ale také jak ty stávající a osvědčené změnit a aktualizovat, a to nejen v pozici toho, kdo smlouvu předkládá, ale také toho, kdo návrh smluvního partnera přijímá. Budete v duchu správné aplikace stále ještě nového kodexu upozorněni na ta ustanovení, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, a také na ta ustanovení, která by ve smlouvě neměla chybět.

Cena: 1.800 Kč + DPH

Obsah: Použití zákoníku práce a základní zásady pracovního práva

Povinnosti před nástupem do zaměstnání Personální administrace v souvislosti s GDPR Vnitřní předpisy zaměstnavatele a pracovní řád, Pracovní smlouva a její náležitosti  Pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  Skončení pracovního poměru, výpovědní doba Odměňování zaměstnanců, benefitní systémy, péče o zaměstnance Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a posudek pracovně lékařské péče Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli Agenturní zaměstnávání Pracovní doba, překážky v práci Pracovní cesta zaměstnance Dovolená Doručování písemností v pracovně právních vztazích Novela zákoníku práce

Cena: 1.800 Kč + DPH

Lektorkou je : JUDr Ing Magda Janotová, LL.M. právnička a lektorka s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů

GDPR PRO ŠKOLY – seminář i webinář Cílem tohoto semináře je napomoci školám a školským zařízením v úspěšné implementaci ochrany osobních údajů tak, aby jejich procesy plně vyhovovaly GDPR, tedy například aby osobní údaje dětí, zákonných zástupců, příp. třetích osob a pracovníků škol byly shromažďovány zákonným způsobem v nezbytně nutném rozsahu a dle zásad GDPR. Tento seminář Vás rovněž upozorní na možná rizika plynoucí z nesprávného zavádění GDPR. Důležitým bodem je seznámení se s průběhem dosavadních kontrol a s návrhem opatření s cílem minimalizace možných finančních postihů.

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE : Základní údaje o GDPR, zásady, klíčové pojmy, Zpracovávání osobních údajů (citlivých osobních údajů) v prostředí školství, Povinnosti správců, zpracovatelé, úprava smluvních podmínek, Subjekty údajů a jejich práva., Zabezpečení osobních údajů, oznamování bezpečnostních incidentů, vnitřní procesy, Funkce pověřence na ochranu osobních údajů a jak Vám může pomoci, Praktická doporučení., Výsledky provedených kontrol ÚOOÚ, Závěr, diskuse

Cena: 1.800 Kč + DPH

Obsah : Cílem semináře je poskytnout účastníkům právní rámec při porušování smluv dle úpravy v novém občanském zákoníku. Kromě vymezení a detailního popisu jednotlivých následků porušení smlouvy budou účastníkům také doporučena opatření jak v situaci dlužníka, tak v pozici věřitele, součástí semináře je také smluvní ochrana proti porušení smlouvy druhou smluvní stranou (fáze prevenční) a v neposlední řadě také rady, jak co nejlépe absolvovat fázi následující po porušení smlouvy (fáze post-kontraktační).

1.Předsmluvní odpovědnost.
2.Odpovědnost za prodlení.
3.Zajišťovací instituty.
4.Úroky z prodlení – výklad, předpoklady uplatnění, vazby k ostatním sankčním institutům.
5. Penále, sankce a jiné sankční mechanismy.
6. Smluvní pokuta.
7.Využití závdavku (problémové otázky nové právní úpravy, jeho vztah k jiným sankčním institutům).
8. Smluvně předvídatelné důsledky (výpověď, odstoupení od smlouvy)
9. Odpovědnost za vady.
10. Odpovědnost za škodu.
11. Závěr, diskuse

Cena: 1.800 Kč + DPH/ osobu 

Zadávání veřejných zakázek v roce 2021 pro dodavatele, včetně aktuálních změn zákona

Výukový blok 1 Základní postupy a vymezení jednotlivých druhů veřejných zakázek

Vymezení veřejných zakázek dle zákona a základní judikatura – Obecná definice dle zákona č. 134/2016 Sb.¨ Možnost přístupu k veřejným zakázkám pro dodavatele, Žádost o úpravu textu zadávací dokumentace nebo obchodních podmínek, vysvětlení dokumentace, Novely zákona v roce 2021,.Judikatura vztahující se k základním zásadám a judikatura určující způsob kontroly veřejných zakázek

 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, evropské předpisy,

Výukový blok 2 -Procesní postup při zadávání veřejných zakázek, kvalifikace dodavatele, uzavření smlouvy, změny závazku, Druhy zadávacích řízení, volba druhu zadávacího řízení ve vztahu k povinnostem dodavatele, Elektronizace veřejných zakázek, způsob komunikace, Podání nabídky do elektronického nástroje, Forma obrany proti nezákonnému postupu zadavatele, Forma doručování (originály dokumentů, konverze dokumentů), Dotazy a závěrečná diskuze   Zákon č. 134/2016 Sb., dotační pravidla, komentářová literatura, judikatura

Lektor : Mgr. Ing Ivo Macek – Advokátní kancelář Tinthoferová, Vedoucí autorského kolektivu pro komentář k zákonu č.134/ 2016 Sb o zadávání veřejných zakázek, pro nakladatelství Leges s r o a Atlas consulting spol s r o .(v rámci právního systému Codexis), psaní vybraných komentovaných ustanovení zákona, koordinace postupů jednotlivých spoluautorů, komunikace s nakladatelstvími.

 Cena 1200,- Kč + DPH