SPISOVÁ SLUŽBA V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ V PRAXI ŠKOL

čj.akreditace – MSMT-7572/2021-1-290

Tento webinář Vám může sloužit jako příprava na přechod na elektronickou spisovou službu. Budete seznámeni s odlišnostmi povinností v listinné a elektronické spisové službě.

Realizováno  11.10.2022 08:30-12:00 hod.

Seminář je určen školám a školským zařízením.

Výstupem webináře je prezentace lektorky a nahrávka. Omezený počet účastníků.

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Obsah webináře:


1.část - 90 minut

Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů dle zákona

Tvorba spisových řádů

Spisová služba: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů v rámci eSSL – viz novelizace, které mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.

2.část - 90 minut

Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů

Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů – specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby a ostatních dokumentů v digitální podobě, příprava jeho realizace.

Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty

Dotazy, diskuse

Lektorka: Mgr. Galina Rucká – ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, archivářka a historička

Cena : 500,-Kč+ DPH/osobu

Možnost přihlášení – web – ww.education-inspiration.com – odkaz přihláška.