POZVÁNKA NA SEMINÁŘE

Snoezelen modul 1- Úvod do práce s žáky v multisenzorickém prostředí (snoezelen)

29.9.2022-08:30-17:00 hod.) -Hodonín

nebo

11.10.2022-08:30-17:00 hod.) -Hodonín

Snoezelen modul 2- Jak vytvořit multisenzorické prostředí (snoezelen) v pedagogické praxi

12.10.2022-08:30-17:00 hod.) -Hodonín

Snoezelen modul 3- Tématické, strukturované jednotky snoezelen – využití multisenzorického  prostředí a pomůcek v pedagogické praxi

13.10.2022-08:30-17:00 hod.) -Hodonín

Lektorka: Mgr. Dagmar Mega – absolventka FF Univerzity Palackého v Olomouci – obory germanistika, filozofie. Pedagogické minimum pro výuku němčiny a základů společenských věd. Absolvovala akreditované kurzy psychologického výcviku pro vedení terapeutického rozhovoru, výcviky koučinku (klasické i NLP), typologie osobnosti a dalšími metodami pro kariérní poradenství, výcvik pro tréning kognitivních funkcí ad. Účastnila se zahraničních stáží a školení ve Velké Británii se zaměřením na koncept snoezelen, inkluzi a práci s lidmi se specifickými potřebami; v zahraničí absolvovala sérii workshopů a seminářů k tématu management diverzity, rovné příležitosti, genderové stereotypy ad. V současné době se věnuje lektorské a poradenské činnosti.

 

Omezený počet účastníků

Cena za jeden modul 2700,-Kč + DPH/ osobu

Možno realizovat jednotlivě nebo všechny úrovně modulů.

Bližší obsah :

Snoezelen modul 1 - Seminář poskytne účastníkům seznámení se vytvořením a zařazením strukturované jednotky snoezelen a prací v multisenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelném pro předškolní děti mateřských škol a prvních ročníků základních škol a školních družin i speciálních škol.

Účastníci se seznámí s postupem, jak připravit multisenzorické prostředí snoezelen – nastavitelné a kontrolované prvky pro stimulaci zraku, sluchu, čichu, hmatu ad. a prací s těmito prvky pro podporu soustředění.

Seminář se zaměřuje na výběr prvků a přizpůsobení prostředí s ohledem na potřeby dětí i s ohledem na inkluzi dětí s ADHD, PAS ad. Účastníci se dozvědí také, jak sestavit výukovou hodinu tzv. strukturovanou jednotku snoezelen a jak lze tuto jednotku aplikovat i v běžném prostředí.

Součástí kurzu je také prožitková část – účastníci si vyzkouší strukturovanou jednotku s tématem, který zapadá do rámcového vzdělávacího plánu a tipy pro zařazení dalších témat s důrazem na zapojení více smyslů, které zároveň obohatí předškolní přípravu či výuku.

Účastníci pak budou moci aplikovat aktivity pro rozvoj smyslového vnímání a podporu soustředění při práci s dětmi bez specifických potřeb i s možností zapojení dětí s lehkými formami ADHD, dysfunkcemi apod., kteří jsou integrováni do běžných mateřských a základních škol.

Snoezelen modul 2 - Seminář poskytne účastníkům přehled, jak vytvořit multisenzorické prostředí uplatnitelné pro ZŠ, MŠ, běžné i speciální. Účastníci získají náhled na klady jednotlivých typů prostředí dle konceptu snoezelen. Představeny budou také pomůcky pro rozvoj smyslů, zrakové, čichové, hmatové, sluchové, proprioceptivní a také pro zapojení vestibulárního systému, které jsou využitelné také v běžném učebním procesu ve třídách. Součástí semináře bude rovněž zážitkový vstup – ukázka snoezelen jako pedagogicko podpůrného přístupu -, během něhož si účastníci prakticky ověří vybrané techniky a principy multisenzorického konceptu snoezelen.

Snoezelen 3 - Seminář poskytne účastníkům seznámení se vytvořením a zařazením strukturované jednotky snoezelen a prací v multisenzorickém prostředí (snoezelen) uplatnitelném pro předškolní děti mateřských škol a prvních ročníků základních škol a školních družin i speciálních škol.

Účastníci se seznámí s postupem, jak připravit multisenzorické prostředí snoezelen – nastavitelné a kontrolované prvky pro stimulaci zraku, sluchu, čichu, hmatu ad. a prací s těmito prvky pro podporu soustředění.

Seminář se zaměřuje na výběr prvků a přizpůsobení prostředí s ohledem na potřeby dětí i s ohledem na inkluzi dětí s ADHD, PAS ad.. Účastníci se dozvědí také, jak sestavit výukovou hodinu tzv. strukturovanou jednotku snoezelen a jak lze tuto jednotku aplikovat i v běžném prostředí.

Součástí kurzu je také prožitková část – účastníci si vyzkouší strukturovanou jednotku s tématem, který zapadá do rámcového vzdělávacího plánu a tipy pro zařazení dalších témat s důrazem na zapojení více smyslů, které zároveň obohatí předškolní přípravu či výuku.

Účastníci pak budou moci aplikovat aktivity pro rozvoj smyslového vnímání a podporu soustředění při práci s dětmi bez specifických potřeb i s možností zapojení dětí s lehkými formami ADHD, dysfunkcemi apod., kteří jsou integrováni do běžných mateřských a základních škol.

 

 

 

Možnost přihlášky - https://education-inspiration.com odkaz přihláška

 Úvod do 3D  tisku - čj.akreditace MSMT-255/2022-1-79

Termíny a lokality realizace :
6.9.2022 - Hodonín
13.9.2022- Brno
20.9.2022 - Zlín
11.10.2022 - Olomouc

18.10.2022 - Znojmo

Cílovou skupinou jsou:

Pedagogičtí pracovníci :vedoucí pedagogičtí pracovníci, učitelé MŠ, 1.st. ZŠ, 2.st.ZŠ,SOŠ, SOU,VOŠ,   učitelé gymnázií, vychovatelé školských zařízen , pedagogové volného času

Obsah :

 1. Úvod o technologii 3D tisku
 2. Seznámení s tiskárnou
 3. Ovládání tiskárny pomocí displeje
 4. Kalibrace a správné nastavení tiskárny
 5. Několik praktických tipů
 6. Nejčastější chyby při tisku a jak se jim vyhnout
 7. Seznámení s materiály a několik tipů
 8. 3D tisk připraveného modelu
 9. Postprocessing modelů (lepení, barvení a jiná úprava)
 10. Tipy a triky (kde sehnat model a další zajímavé informace)
 11. Ukončení tisku a následná údržba tiskárny a materiálu
 12. Zajímavé tipy, co tisknout a různé příklady pro inspiraci
 13. Prostor na dotazy, diskuse

 

Cena : 5000,-Kč + DPH / osobu

Možnost přihlášení - https://education-inspiration.com/index.php/prihlaska

 

Možnost přihlášení - odkaz přihláška - 

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u příspěvkových organizací

 realizováno   17.6.2022 - 09:00-14:00 hod.

Obsah : 

Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u příspěvkových organizací

Obsah :

 • Platná legislativa v r. 2022, postupný vývoj procesu promíjení odvodů za porušení rozpočtové kázně v průběhu r. 2022 v závislosti na datu vydání platebního výměru, nové pokyny GFŘ účinné v r. 2021/2022. Rekapitulace četnosti prováděných kontrol transferů finančními úřady, nejčastěji zjištěná pochybění, počet vydaných platebních výměrů a celková výše doměrků. Zveřejněná typologie zjištěných trestních činů.
 • Úloha vnitřního kontrolního systému u příjemce dotací – nejen před podáním žádosti.
 • Jaké podmínky poskytovatele dotací ze státního rozpočtu musí plnit p.o. a ÚSC v pozici příjemce transferu. Dotační terminologie, rozpočty dotací a jejich soulad s účetními předpisy
 • Povinností poskytovatelů příspěvků z rozpočtu obcí a krajů, jejich oprávnění při ověřování plnění stanoveného účelu příjemci
 • Legislativa týkající se kontrol čerpání transferů a odpovědností poskytovatelů dotací.
 • Změny v účetních předpisech pro účtování transferů a jejich financování, příklady. Odpovědi MFČR na dotazy týkající se účtování transferů, vratek dotací, odvodů za porušení rozpočtové kázně a vyměřených penále.
 • Pokyn GFŘ D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně,
 • Podmínky pro promíjení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně – Pokyny GFŘ, nově GFŘ D-43 a D–46.
 • Příjemce dotace a DPH.
 • Průběžné čerpání dotací, jejich účtování, dotace provozní a dotace na pořízení majetku, změny podmínek v průběhu dotace
 • Dotace a způsob prokazování oprávněných nákladů, podmínky poskytovatele
 • Účtování dotací provozních i investičních u příjemců dotací, časové rozlišení, dohadné položky.
 • Pojmy účetní doklady, podmínky průkaznosti účetnictví, oddělené vedení účetnictví dotačních projektů, úhrady dodavatelům
 • Účtování transferů na pořízení DM, zařazování majetku do užívání a informace o výše transferu, časové rozlišování transferu, transferový podíl a jeho výpočet, změny TP v průběhu evidence majetku,
 • Výpočet časového rozlišení transferu v případě opravných položek k majetku
 • Jak správně inventurovat zůstatek účtu 403 – dotace na pořízení dlouhodobého majetku.
 • Podmínky výběru dodavatele, zákon o veřejných zakázkách, nabídkové řízení, dokumentace průběhu výběrového řízení, kontrola shody obsahu nabídky a smluvního vztahu uzavřeného s vybraným dodavatelem  
 • Udržitelnost projektu, kontroly oprávněnosti čerpání dotací, zákon o kontrole, porušení rozpočtové kázně a její důsledky, odvody dotací, sankce, možnosti prominutí odvodů i sankcí, příklady procesu kontrol dotačních projektů, judikáty týkající se sporných výsledků kontrol správcem daně.
 • Archivace účetních záznamů a jiných podkladů týkajících se dotací.

Lektorka : Ing. Hana Juráňová působí jako daňová poradkyně, auditorka a ředitelka společnosti Finaudit s.r.o. Olomouc. Je členkou sekce pro neziskové organizace při komoře daňových poradců a dlouhodobě se věnuje metodické pomoci klientům z podnikatelské oblasti a územně samosprávným celkům. Je autorkou publikace Inventarizace ve veřejné správě

 

Cena : 1936,-Kč vč. DPH/osobu

Realizováno prostřednictvím platformy google meet.

Neakreditováno.

 

Možnost přihlášení - odkaz přihláška - 

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska

 

Bližší informace tel.číslo 608816131

 

Novinky ve školním roce 2022/2023

realizováno 6.září.2022- 10:00-13:00 hod.

lektorka : Mgr. Eliška Wellech - advokátka, lektorka, poradce pro školy a školská zařízení, autorka a spoluautorka publikací k novému občanskému zákoníku.

Obsah:

Seminář se zaměří na novinky v oblasti legislativy pro školní rok 2022/2023, které se škol nejvíce dotknou, a to zejména na změnu vyhlášky o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti, novelu zákona o pedagogických pracovnících, nové způsoby začlenění a financování školních psychologů a speciálních pedagogů, změny v pracovním právu po účinnosti evropské směrnice (DPP, DPČ).

Dále se bude věnovat problematice velké revize RVP ZV a specifickým úkolům České školní inspekce a prioritám kontrol pro tento školní rok.

 Cena 500,-Kč + DPH / osobu

 

K dispozici účastníkům bude záznam webináře.

Realizováno prostřednictvím platformy google meet.

Přihlásit se můžete prostřednictvím online přihlášky na webových stránkách

www.education-inspiration.com

FKSP – 3 hod.

realizováno v termínu  6.12.2022- 14:00-17:30 hod.

Obsah : Správná tvorba a čerpání FKSP není vůbec jednoduchou záležitostí.  Škola mnohdy  naráží kvůli rozmanitosti možností čerpání tohoto fondu na specifické nejasnosti a obtíže. Novela vyhlášky navíc přináší i změnu v oblasti příspěvku na stravování.

 1. Tvorba FKSP a související legislativa

a.    požadavky dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška FKSP“) a ostatní právní předpisy související s FKSP

b.    základní příděl a jeho výše, z čeho lze tvořit fond a z čeho nikoli

c.    sestavení rozpočtu, ukládání finančních prostředků rozpočtu, působení odborové organizace apod.

      2. Jak správně hospodařit s FKSP

a.    čerpání fondu dle § 4–14a: včetně změn v roce 2020 a 2021 (peněžitý příspěvek na stravování, přiznání důchodu, příspěvek na hromadnou dopravu z a do práce, dioptrické brýle a další)

b.    příklady a doporučení na míru jednotlivým případům

       3.Aktuality a odpovědi na vaše dotazy

 Cena : 600,-Kč+ DPH/ osobu

odkaz přihláška - 

https://www.education-inspiration.com/index.php/prihlaska