Bezpečnost práce a požární ochrana - otevřený termín

Zákonná školení

Školení BOZP a PO vedoucí zaměstnanci                            1x za 3 roky

Školení BOZP a PO řadoví zaměstnanci                              1x za 2 roky

Školení chemické látky a ekologie                                       1x za 3 roky

Odborná příprava preventistů požární ochrany                    1x ročně

Odborná příprava požární hlídky                                         1x ročně

Řidič obsluhy motorového vozidla                                      Určuje zaměstnavatel

Zájmová školení pro zájemce

Koordinace BOZP a stavební deník

Pracovně lékařské služby dle Zákona č.373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách a Vyhl. č.79/2013 Sb. Vyhláška o pracovnělékařských službách

BOZP a PO na pracovištích

Praktické řešení pracovních úrazů

Akademie vedoucích zaměstnanců

Osoba odborně způsobilá v PO nebo Technik Po dle zákona o PO, zkoušky si zajišťuje klient sám u HZS ČR

Systémy managementu kvality, environmentální management dle ISO 9001 a ISO 14001

Školení interních auditorů dle ISO 19011, pro systémy řízení managementu

Ekologie a odpadové hospodářství.             

Řízení chemických látek, včetně povinností Zákona č. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§44, odstavec a)

Požadavky potravinářských standardů HACCP, BRC a IFS

Školení BOZP a PO a povinnosti právnických a fyzických podnikajících osob. Školení vedoucích i řadových zaměstnanců.

Praktická a odborná školení, obsluha motorových pil, křovinořezů, lešení, jeřábů a vazačů, vysokozdvižných vozíků