Osobnost trenéra a její dopad na svěřence

otevřený termín

V rámci programu se budeme zabývat následujícími tématy:

1. Osobnostní vlastnosti trenéra (45 min)

  1. Vhodné x limitující vlastnosti trenéra
  2. Vybrané vlastnosti trenéra (autorita, spravedlivost, vzorovost,)
  3. Druhy osobnostních vlastností
  4. Měnitelnost x vrozenost psychických vlastností

      2.  Rozvoj osobnostních vlastností trenéra (45 min)

  1. Sebepojetí – ideální x reálné já
  2. Silné stránky, slabiny, prostory pro rozvoj
  3. Cesty rozvoje a trenérský styl
  4. Role trenéra v kontextu věku svěřence

Pozn. Akreditace MŠMT u webináře může být udělena až od 4 hodin délky webináře.

Lektor: Mgr. Michal Vičar, Ph.D. - odborný asistent na FTK UPOL, Olomouc, web: www.michalvicar.cz

Vzdělání

2011–2017: Doktorské studium, obor sportovní psychologie, Katedra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2007–2011: Studium oboru Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Mgr.

2004–2007: Studium oboru Psychologie – Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Bc.

Ceně: 500,-Kč + DPH/osobu

Možnost přihlášení přes odkaz přihláška:https://projektovedny.cz/index.php/prihlaska

Účastníkům k dispozici nahrávka webináře.


otevřený termín

Seminář je určen školám a školským zařízením.

Výstupem webináře je prezentace lektorky a nahrávka.

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Obsah webináře:
Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy, povinnosti veřejnoprávních i soukromoprávních původců dokumentů dle zákona
Tvorba spisových řádů a spisových a skartačních plánů - kde najdu pomoc či radu
Představení spisové služby: operace související s příjmem, evidencí, rozdělováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů - jak na to
Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů - co s tím
Ukládání dokumentů v příručních registraturách a jejich rozdělení podle historické hodnoty do kategorií A, S, V - jak a jak dlouho uchovávat
Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů. - na koho se obrátit
Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty - co všechno bych měl mít

Lektorka: Mgr. Galina Rucká - ředitelka Státního okresního archivu Hodonín, archivářka a historička


Cena : 500,-Kč+ DPH/osobu

Možnost přihlášení přes odkaz https://projektovedny.cz/index.php/prihlaska